Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken - ANBI

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

ANBIDe Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bis­dom­men, parochies, PCI-en en overige katholiek kerkelijke rechts­personen.

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag van de gift onder de geldende fiscale wet- en regelgeving aftrekken van de inkomsten­belasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van deze voordelen geldt de ANBI publicatieplicht.

De publicatieplicht van ANBI’s heeft als doel om gevers aan een ANBI inzicht te verschaffen in het functioneren van die ANBI, de zogenoemde transparantie. Per 1 januari 2016 is de ANBI publicatieplicht voor alle kerkelijke instanties in Nederland van kracht.

Met de Belastingdienst is een convenant inzake toezicht op de naleving van de ANBI voor­waarden afgesloten. Uitgangspunt is dat toezicht plaatsvindt over­een­komstig de wijze zoals in het kerkelijke recht vastgelegd. Het betreft onder andere het toezicht door middel van de goedkeuring van de begroting en goedkeuring van de jaarrekening. ANBI publicatie van de baten en de lasten uit de jaarrekening vorig kalenderjaar dient plaats te vinden voor 1 juli van het huidige kalenderjaar.

Om gebruik te maken van de ANBI status geldt de publicatieplicht, welke inhoudt dat bepaalde informatie over de instelling algemeen bekend wordt gemaakt. Deze bepaalde informatie betreft:

  1. Naam van de kerkelijk rechts­persoon, zoals vermeld in het decreet van oprichting;
  2. RSIN-nummer (fiscaal nummer, zoals toegekend door de belastingdienst);
  3. Contactgegevens instelling;
  4. Samen­stel­ling van bestuursfuncties (zonder namen en/of adressen);
  5. Doel­stel­ling/visie ;
  6. Beleidsplan (verwijzing naar het (inter)diocesaan beleidsplan volstaat);
  7. Beloningsbeleid (verwijzing naar diocesane afspraken volstaat);
  8. Jaarverslag van uitgeoefende ac­ti­vi­teiten

Het Bisdom verzorgt, na goedkeuring van de jaarrekening, de ANBI publicatie. Voor parochies en PCI-en zijn doel­stel­ling/visie, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag van de uitgeoefende ac­ti­vi­teiten en informatie over voorgenomen bestedingen opgenomen in algemeen geformuleerde tekst.

Vragen kunt u stellen via anbi@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Met de Belastingdienst is afgesproken dat vragen van parochies, PCI-en en overig katholiek kerkelijke instellingen lopen via het secretariaat van de landelijke RKK. In het geval uw vraag niet door het Bisdom beantwoord kan worden, dan wordt deze doorgeleid naar het secretariaat van de RKK.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose