Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Personeels- en Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken - ANBI

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

ANBIDe Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land is door de Belas­ting­dienst erkend als een Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling (ANBI). Tot de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land behoren onder andere bis­dom­men, pa­ro­chies, PCI’s en overige katho­liek ker­ke­lijke rechts­personen.

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag van de gift onder de gel­dende fiscale wet- en regel­ge­ving aftrekken van de in­kom­sten­be­las­ting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ont­vangt, is vrij­ge­steld van schenk- en erf­be­las­ting. Om gebruik te mogen maken van deze voor­de­len geldt de ANBI publi­ca­tieplicht.

De publi­ca­tieplicht van ANBI’s heeft als doel om gevers aan een ANBI inzicht te verschaffen in het func­tio­ne­ren van die ANBI, de zoge­noemde tran­spa­ran­tie. Per 1 januari 2016 is de ANBI publi­ca­tieplicht voor alle ker­ke­lijke instanties in Neder­land van kracht.

Met de Belas­ting­dienst is een convenant inzake toe­zicht op de nale­ving van de ANBI voor­waar­den af­ge­slo­ten. Uitgangs­punt is dat toe­zicht plaats­vindt over­een­koms­tig de wijze zoals in het ker­ke­lijke recht vast­ge­legd. Het betreft onder andere het toe­zicht door middel van de goed­keu­ring van de begro­ting en goed­keu­ring van de jaarreke­ning. ANBI publi­ca­tie van de baten en de lasten uit de jaarreke­ning vorig kalen­der­jaar dient plaats te vin­den voor 1 juli van het hui­dige kalen­der­jaar.

Om gebruik te maken van de ANBI status geldt de publi­ca­tieplicht, welke inhoudt dat bepaalde in­for­ma­tie over de in­stel­ling alge­meen bekend wordt gemaakt. Deze bepaalde in­for­ma­tie betreft:

  1. Naam van de ker­ke­lijk rechts­persoon, zoals vermeld in het decreet van oprich­ting;
  2. RSIN-nummer (fiscaal nummer, zoals toegekend door de belas­ting­dienst);
  3. Contactge­ge­vens in­stel­ling;
  4. Samen­stel­ling van bestuurs­func­ties (zon­der namen en/of adressen);
  5. Doel­stel­ling/visie ;
  6. Beleids­plan (ver­wij­zing naar het (inter)dio­ce­saan beleids­plan vol­staat);
  7. Belo­nings­be­leid (ver­wij­zing naar dio­ce­sane afspraken vol­staat);
  8. Jaar­ver­slag van uit­geoe­fende ac­ti­vi­teiten

Het Bisdom ver­zorgt, na goed­keu­ring van de jaarreke­ning, de ANBI publi­ca­tie. Voor pa­ro­chies en PCI’s zijn doel­stel­ling/visie, beleids­plan, belo­nings­be­leid, ver­slag van de uit­geoe­fende ac­ti­vi­teiten en in­for­ma­tie over voor­ge­no­men beste­dingen opgeno­men in alge­meen ge­for­mu­leerde tekst.

Vragen kunt u stellen via anbi@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Met de Belas­ting­dienst is af­ge­spro­ken dat vragen van pa­ro­chies, PCI’s en overig katho­liek ker­ke­lijke in­stel­lingen lopen via het se­cre­ta­riaat van de lan­de­lijke RKK. In het geval uw vraag niet door het Bisdom beant­woord kan wor­den, dan wordt deze doorgeleid naar het se­cre­ta­riaat van de RKK.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose