Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Personeels- en Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken - Afdrachten

gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2023

Het bisdom kent ver­schil­lende finan­ciële afdrachten aan het bisdom.

Het betreft:

  • Bisdom- en soli­da­ri­teitsaf­dracht, dit zijn de afdrachten van de Pa­ro­chies aan het Bisdom;
  • de Caritasaf­dracht voor de coördinatie van de Caritas en het toe­zicht vanuit het Bisdom, dit is de afdracht van de PCI’s aan het Bisdom,
  • de RCF-afdracht voor de sala­rissen van (door de bis­schop benoemd) personeel in dienst van een pa­ro­chie.

Bisdom- en soli­da­ri­teitsaf­dracht

Het afdrachtpercentage aan het bisdom is voor 2023 onge­wij­zigd vast­ge­steld op 12% van de draag­kracht. Het afdrachtpercentage aan het bisdom inzake Soli­da­ri­teits­fonds Pa­ro­chies is voor 2023 onge­wij­zigd vast­ge­steld op 3% van de draag­kracht.

Met een brief d.d. 10 ok­to­ber 2022 zijn de draag­krachtbereke­ningen voor Bisdom en soli­da­ri­teitsaf­dracht en de daarop gebaseerde afdrachten voor 2023, verstrekt.

De draag­kracht over 2023 en 2024 is berekend over het 2-jaars-ge­mid­del­de van de finan­ciële bijdragen van pa­ro­chi­anen en kerk­gan­gers in de jaren 2019 en 2020, plus de ge­mid­del­de netto opbrengst uit be­zit­tin­gen over dezelfde jaren.

De 12% Bisdom afdracht wordt overgemaakt op bankreke­ning­num­mer: NL86 ABNA 0230 8523 19 t.n.v. R.K. Bisdom Haar­lem- Am­ster­dam te Haar­lem onder vermel­ding van het jaar en het debiteuren­num­mer van de pa­ro­chie (dit nummer staat vermeld op de afdracht bereke­ning).

De 3% afdracht inzake Soli­da­ri­teits­fonds pa­ro­chies wordt overgemaakt op bankreke­ning­num­mer: NL62 ABNA 0810 0721 49 t.n.v. R.K. Bisdom Haar­lem- Am­ster­dam te Haar­lem onder vermel­ding van het jaar en het debiteuren­num­mer van de pa­ro­chie (dit nummer staat vermeld op de afdracht bereke­ning).

Caritas

Het afdrachtspercentage is voor 2023 onge­wij­zigd vast­ge­steld op 0,75% van het Eigen Vermogen 2021, minus een franchise van € 10.000.

De bereke­ning en facture­ring hier­van wordt in de eerste helft van het jaar gedaan. Bedragen onder de € 25 wor­den niet in reke­ning gebracht.

Indien het Eigen Vermogen van 2021 onverhoopt niet be­schik­baar is, wordt vooralsnog het eigen vermogen van een eer­der jaar gehan­teerd.

De afdracht wordt overgemaakt op bankreke­ning­num­mer NL86 ABNA 0230 8523 19 t.n.v. R.K. Bisdom Haar­lem- Am­ster­dam te Haar­lem onder vermel­ding van Caritas afdracht jaartal en het debiteuren­num­mer van de PCI (dit nummer staat vermeld op de factuur).

Sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie

De bereke­ning van de voor uw pa­ro­chie(ver­band) geraamde afdracht kosten pas­to­raat van het be­tref­fen­de jaar is gebaseerd op de interdio­ce­saan vast­ge­stelde honore­rings- en (kosten)vergoe­dings­rege­lingen per 1 januari van dat jaar en op basis van de indeling van de pa­ro­chie­ver­ban­den. De Dio­ce­sane Rege­lingen van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wor­den ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te van het bisdom.

De bedragen die u in de RCF voorschot bereke­ning per 1 januari voor de pa­ro­chie aantreft zijn geraamde bedragen voor het ko­men­de jaar. Omdat het een voorfinan­cie­ring betreft door de In­stel­ling RCF van de kosten van uw pas­to­raat, verzoeken wij de pa­ro­chie bijdrage maan­de­lijks rond de 15e dag over te maken op:

NL60 ABNA 0977 5650 92 - ten name van: RK RCF Diocees Haar­lem
Bij betaling wordt als omschrij­ving vermeld: RCF, relatie nummer en ver­band nummer.

Na afloop van het boek­jaar wordt een opgaaf van de de­fi­ni­tieve kosten opge­steld en wor­den de afwij­kingen ten opzichte van de geraamde bedragen met de pa­ro­chie verrekend.

Zie voor meer in­for­ma­tie: Personeels­zakenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose