Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken - Afdrachten

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Het bisdom kent ver­schil­lende financiële afdrachten aan het bisdom.

Het betreft:

  • Bisdom- en solidariteitsafdracht, dit zijn de afdrachten van de Parochies aan het Bisdom;
  • de Caritasafdracht voor de coördinatie van de Caritas en het toezicht vanuit het Bisdom, dit is de afdracht van de PCI-en aan het Bisdom,
  • de RCF-afdracht voor de salarissen van (door de bisschop benoemd) personeel in dienst van een parochie.

Bisdom- en solidariteitsafdracht

Het afdracht percentage aan het bisdom is voor 2018 ongewijzigd vastgesteld op 12% van de draag­kracht. Het afdrachtpercentage aan het bisdom inzake Solidariteitsfonds Parochies is voor 2018 ongewijzigd vastgesteld op 3% van de draag­kracht.

Met een brief d.d. 29 september 2017 zijn de draag­krachtberekeningen voor Bisdom en solidariteitsafdracht en de daarop gebaseerde afdrachten voor 2018, verstrekt.

De draag­kracht over 2017 en 2018 is berekend over het 2-jaars gemiddelde van de financiële bijdragen van parochianen en kerk­gangers in de jaren 2013 en 2014, plus de gemiddelde netto opbrengst uit bezittingen over dezelfde jaren.

De 12% Bisdom afdracht wordt overgemaakt op bankrekeningnummer: NL86 ABNA 0230 8523 19 t.n.v. R.K. Bisdom Haarlem- Amsterdam te Haarlem onder vermelding van het jaar en het debiteurennummer van de parochie (dit nummer staat vermeld op de afdracht berekening).

De 3% afdracht inzake Solidariteitsfonds parochies wordt overgemaakt op bankrekeningnummer: NL62 ABNA 0810 0721 49 t.n.v. R.K. Bisdom Haarlem- Amsterdam te Haarlem onder vermelding van het jaar en het debiteurennummer van de parochie (dit nummer staat vermeld op de afdracht berekening).

Caritas

Het afdrachtspercentage is voor 2018 ongewijzigd vastgesteld op 0,75% van het Eigen Vermogen 2016, minus een franchise van € 10.000.

De berekening en facturering hiervan wordt in april/mei gedaan, met het verzoek voor 1 juli te betalen. Bedragen onder de € 25 worden niet in rekening gebracht.

Indien het Eigen Vermogen 2016 onverhoopt niet be­schik­baar is, wordt vooralsnog het eigen vermogen van een eerder jaar gehanteerd.

De afdracht wordt overgemaakt op bankrekeningnummer NL86 ABNA 0230 8523 19 t.n.v. R.K. Bisdom Haarlem- Amsterdam te Haarlem onder vermelding van Caritas afdracht jaartal en het debiteurennummer van de PCI (dit nummer staat vermeld op de factuur).

Salarisadministratie

De berekening van de voor uw parochie(verband) geraamde afdracht kosten pastoraat van het betreffende jaar is gebaseerd op de interdiocesaan vastgestelde honorerings- en (kosten)vergoedings­regelingen per 1 januari van dat jaar en op basis van de indeling van de parochie­ver­banden. De Diocesane Regelingen van het Bisdom Haarlem-Amsterdam worden gepubliceerd in Analecta nummer 1.

De bedragen die u in de RCF voorschot berekening per 1 januari voor de parochie aantreft zijn geraamde bedragen voor het komende jaar. Omdat het een voorfinanciering betreft door de Instelling RCF van de kosten van uw pastoraat, verzoeken wij de parochie bijdrage maandelijks rond de 15e dag over te maken op:

NL60 ABNA 0977 5650 92 - ten name van: RK RCF Diocees Haarlem
Bij betaling wordt als omschrijving vermeld: RCF, relatie nummer en verband nummer.

Na afloop van het boekjaar wordt een opgaaf van de definitieve kosten opgesteld en worden de afwijkingen ten opzichte van de geraamde bedragen met de parochie verrekend.

Zie voor meer informatie: PersoneelszakenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose