Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Parochiële Caritas instellingen (PCI’s)

Algemeen

Contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Indien u de formulieren per post wilt toesturen, gebruikt u dan het volgende adres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. Benoemingen
    postbus 1053
    2001 BB Haarlem

Benoemingen - PCI

gepubliceerd: donderdag, 17 augustus 2023

Voor Parochiële Caritasin­stel­lingen (PCI’s) geldt het Alge­meen Regle­ment voor het bestuur van een (inter)Parochiële Caritasin­stel­ling in de Neder­landse R.-K. Kerk­pro­vin­cie. Artikelen 4 tot en met 7 betreffen de samen­stel­ling van het PCI-bestuur. Het Alge­meen Regle­ment wordt als bekend ver­on­der­steld bij de (kan­di­daat)be­stuur­ders.

Download hier het aan­vraag­for­mu­lier voor een (her)benoe­ming of een ont­slag.

We vragen u het formulier zoveel moge­lijk op de com­puter in te vullen. Vergeet niet om bij nieuwe benoe­mingen separaat een kopie van uw iden­ti­teitsbe­wijs mee te sturen. Met de KopieID-app kunt u dit veilig doen.

Voor de functie van pen­ning­mees­ter is het nood­za­ke­lijk dat er een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) wordt inge­diend bij de aan­vraag voor een eerste benoe­ming. U kunt deze VOG aan­vra­gen bij uw ge­meen­te.

NB.: In het geval van de benoe­ming van een nieuwe (vice-)voor­zit­ter, se­cre­ta­ris of pen­ning­mees­ter, is het be­lang­rijk dat er voor de zittende (vice-)voor­zit­ter, se­cre­ta­ris of pen­ning­mees­ter een herbenoe­ming in een andere functie dan wel ont­slag wordt aan­ge­vraagd.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose