Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Overige kerkelijke instellingen

Algemeen

Contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Indien u de formulieren per post wilt toesturen, gebruikt u dan het volgende adres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. Benoemingen
    postbus 1053
    2001 BB Haarlem

Benoemingen - Overige kerkelijke instellingen

gepubliceerd: donderdag, 17 augustus 2023

Voor andere (ker­ke­lijke) rechts­personen gel­den de Algemene Bepa­lin­gen voor Ker­ke­lijke Rechts­personen en Katho­lie­ke bur­ger­lijke Rechts­personen in de R.-K. Kerk­pro­vin­cie in Neder­land. Artikel 19 betreft de benoe­mingen voor een publieke ker­ke­lijke rechts­persoon, artikel 24 die voor een private ker­ke­lijke rechts­persoon. De eigen statuten zullen ge­woon­lijk hier­om­trent voor­schriften geven.

In het geval het een in­stel­ling betreft waar­van de bis­schop de leden van het bestuur benoemt of diens goed­keu­ring nood­za­ke­lijk is, vindt u het aan­vraag­for­mu­lier voor een (her)benoe­ming of een ont­slag in het in­for­ma­tie­kader.

We vragen u het formulier zoveel moge­lijk op de com­puter in te vullen. Vergeet niet om bij nieuwe benoe­mingen separaat een kopie van uw iden­ti­teitsbe­wijs mee te sturen. Met de KopieID-app kunt u dit veilig doen.

Voor de functie van pen­ning­mees­ter is het nood­za­ke­lijk dat er een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) wordt inge­diend bij de aan­vraag voor een eerste benoe­ming. U kunt de VOG aan­vra­gen bij uw ge­meen­te.

Indien u niet zeker weet of benoe­ming geschiedt door de bis­schop, neemt u dan contact op met de afdeling Juri­dische Zaken van het bisdom.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose