Bisdom Haarlem-Amsterdam


Beleidsvisie - PCI

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Wat is een Parochiële Caritas In­stel­ling?

Het Alge­meen Regle­ment voor het bestuur van een (inter) Parochiële Caritasin­stel­ling in de Neder­landse R.-K. Kerk­pro­vin­cie omschrijft de Parochiële Caritas In­stel­ling (PCI) in artikel 2 als volgt:

De PCI is een publieke ker­ke­lijke rechts­persoon, in de zin van canon 116 CIC, zijnde een zelf­stan­dig onder­deel van het R.-K. Kerk­ge­noot­schap in Neder­land, in de zin van artikel 7 van het Regle­ment voor het R.-K. Kerk­ge­noot­schap, welke inge­volge artikel 2 van Boek 2 van het Bur­ger­lijk Wetboek als zodanig is erkend als rechts­persoon naar Neder­lands recht, en welke de beoefe­ning en be­vor­de­ring van caritas ten doel heeft. Hier­on­der wor­den verstaan de parochiële en de interparochiële caritasin­stel­ling (PCI resp. IPCI).

Caritas is ‘het vanuit chris­te­lijke over­tui­ging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienst­baar te zijn aan de samen­le­ving door aan­dacht te wij­den aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevor­de­ren van de sociale recht­vaar­dig­heid’ (canon 222 CIC).

De (I)PCI’s zijn verbon­den aan één of meer­dere pa­ro­chies. Het beleid van de (I)PCI’s wordt gevoerd in samen­spraak met het bestuur van de verbon­den pa­ro­chie(s). De (I)PCI’s vallen onder het ker­ke­lijk gezag van de bis­schop.

Beleids­vi­sie op PCI’s

Daar de (I)PCI’s verbon­den zijn aan pa­ro­chies, treft het beleid aan­gaande de pa­ro­chies over ver­gaande regionale samen­wer­king, ook de (I)PCI’s. Daar de Caritas van oudsher de armen­zorg van de pa­ro­chie is, is het van belang dat het beleid aan­gaande de Caritas afgestemd wordt op het beleids­plan van de be­tref­fen­de (samen­wer­kende) pa­ro­chie(s).Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose