Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Beleidsvisie - Parochies

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Wat is een pa­ro­chie?

De Codex Iuris Canonici omschrijft de pa­ro­chie in canon 515 als volgt:

§ 1 Een pa­ro­chie is een bepaalde ge­meen­schap van christen­ge­lo­vigen, in een par­ti­cu­liere Kerk duur­zaam opgericht, waarover de her­der­lijke zorg, onder het gezag van de dio­ce­sane Bis­schop, aan een pastoor als haar eigen her­der toe­ver­trouwd wordt.
§ 2 Pa­ro­chies oprichten, opheffen of deze ver­an­de­ren, komt alleen aan de dio­ce­sane Bis­schop toe, die geen pa­ro­chies mag oprichten of opheffen of deze in be­lang­rijke mate ver­an­de­ren, tenzij na de pries­ter­raad gehoord te hebben.
§ 3 Een wet­tig opgerichte pa­ro­chie bezit van rechtswege rechts­per­soon­lijk­heid.

Enkele precise­ringen

  • Een pa­ro­chie is een lokale ge­meen­schap, maar primair onder­deel van het R.-K. bisdom. Dit is de par­ti­cu­liere Kerk.
  • Om die reden wordt de pa­ro­chie geleid door een pastoor onder het gezag van de dio­ce­sane Bis­schop.
  • Pa­ro­chie en kerk­ge­bouw vallen niet per de­fi­ni­tie samen.
  • Het is steeds van belang te kijken naar de visie van het bisdom op de pa­ro­chie.

Beleids­vi­sie op pa­ro­chies

De bis­schop heeft let­ter­lijk als ‘episcopus/opziener’ over­zicht en dient toe­zicht te hou­den op het bisdom. Vanuit die verant­woor­de­lijk­heid en gelet op de ont­wik­ke­ling van het ker­ke­lijk leven heeft hij zijn pa­ro­chies in 2002 opge­roe­pen de samen­wer­king te zoeken in regio­ver­band. Alleen in grotere ver­ban­den kunnen zij de missio­naire uit­daging in onze tijd aan­gaan. Dit regio­be­leid werd in 2004 be­schre­ven in de dio­ce­sane beleidsnota Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen. De visie hierin be­schre­ven vormt nog steeds het uitgangs­punt.

Omdat processen van samen­wer­king vaak lange tijd vragen, draagt de bis­schop in de Vervolgnota van 2012 de pa­ro­chies op minstens bestuur­lijke stappen in de samen­wer­king te zetten. Alleen dan ont­staat er ook bij pa­ro­chie­besturen zelf over­zicht en kan ge­mak­ke­lijker beleid afgestemd wor­den. Sindsdien kennen we ongeveer 43 grote pa­ro­chies/ fusie-pa­ro­chies of samen­wer­kings­ver­ban­den van pa­ro­chies onder één bestuur van dezelfde personen.

Daar het draag­vlak van de pa­ro­chies en de finan­ciële draag­kracht blijven afnemen pre­sen­teer­den de bis­schop­pen eind 2016 een Gespreks­no­ti­tie: Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving aan de pastores en besturen. Zij geven vooral veel tips m.b.t. de samen­wer­king en het op peil hou­den van de vitali­teit en com­mu­ni­ca­tie met de pa­ro­chi­anen. Daar­naast roepen zij op om bij afnemende vitali­teit en toe­ne­mende lasten keuzes te maken m.b.t. het aantal kerk­ge­bouwen.

De implemen­ta­tie van de beleids­do­cu­menten in de pa­ro­chies is een voort­du­rend proces. Het bisdom evalueert dit proces continu, ook door feedback te vragen aan de besturen. Op deze manier is er sprake van een nauwe samen­wer­king tussen pa­ro­chies en bisdom in het vorm­ge­ven van een vrucht­ba­re toe­komst aan de Kerk in onze regio.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose