Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Beleidsvisie & Regiovorming

gepubliceerd: vrijdag, 18 oktober 2019

Binnen het bisdom bestaan ver­schil­lende vormen van ker­ke­lijke rechts­personen, die terug­gaan op het ker­ke­lijk wet­boek (de Codex Iuris Canonici). We kennen Pa­ro­chies, Parochiële Caritasin­stel­lingen, en overige ker­ke­lijke rechts­personen. Al deze ker­ke­lijke rechts­personen wor­den in Neder­land als zodanig erkend en bezitten ook naar Neder­lands Recht rechts­per­soon­lijk­heid op grond van artikel 2:2 Bur­ger­lijk Wetboek.

Hier vindt u per soort rechts­persoon een korte uiteen­zet­ting en de visie van het bisdom op deze rechts­persoon.

Kerk­rechte­lijke do­cu­menten aan­gaande het beleid voor de ker­ke­lijke rechts­personen kunt u hier down­loa­den. Ga ver­der naar een van de sub­pa­gina's van de gewenste rechts­persoon:

Inventari­sa­tie bij samen­wer­king of fusie

Tijdens de transitie naar samen­wer­king of fusie zijn er veel zaken die geïnventa­riseerd moeten wor­den, alvorens in­stel­lingen kunnen samen­gaan. Om deze inventari­sa­tie te verge­mak­ke­lijken, is onderstaand do­cu­ment opge­steld. Het do­cu­ment bestaat uit meer­dere modules. Het is oor­spron­ke­lijk ge­schre­ven voor de situaties van pa­ro­chies, maar kan ook gebruikt wor­den door PCI’s. Van belang is steeds te beoor­de­len of de be­tref­fen­de module van toepas­sing is.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose