Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Automatisering parochies

gepubliceerd: donderdag, 10 december 2020

In 2018 is gestart met de intro­duc­tie van de nieuwe automatise­ring voor pa­ro­chies. De automatise­ring bestaat uit de software van Exact Online als finan­cieel pakket en DocBase voor de leden­ad­mi­ni­stra­tie.

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft in haar ver­ga­de­ring van 16 januari 2018 het besluit geno­men dat iedere pa­ro­chie verplicht is om een leden­ad­mi­ni­stra­tie te hebben en deze via DocBase te voeren. Vanaf 30 juni 2019 is het leden­ad­mi­ni­stra­tie pakket Navision buiten gebruik gesteld, en heeft iedere pa­ro­chie de overstap naar DocBase gemaakt.

Vanaf 1 januari 2021 is de onder­steu­ning op de pa­ro­chie-automatise­ring voor DocBase en Exact Online als volgt ingericht:

1e Lijn onder­steu­ning

Werkwijze automatisering ondersteuning
‘beslis­do­cu­ment’ onder­steu­ning automatise­ring

De iPal helpdesk ver­zorgt de 1e lijn onder­steu­ning, en beant­woordt de functionele cq tech­nische vragen.

Werk­wij­ze 1e lijn onder­steu­ning

De pa­ro­chie stelt de vragen door een ticket in te dienen bij de 1e lijn helpdesk van iPal. In het ‘beslis­do­cu­ment’ staan voor­beel­den van vragen die wor­den gesteld aan de 1e lijn helpdesk. Deze wijze van onder­steu­ning wordt gefinan­cierd door het bisdom.

2e Lijn onder­steu­ning

2e Lijn onder­steu­ning richt zich alleen op inhou­de­lijke vragen.

Werk­wij­ze 2e lijn onder­steu­ning

De werk­wij­ze staat ver­der uit­ge­werkt in het ‘beslis­do­cu­ment’ en het daarbij horende aan­vraag-formulier voor 2e lijn onder­steu­ning.

Voor 2e lijn onder­steu­ning maakt de pa­ro­chie ook een ticket aan binnen docbase, en wordt het aan­vraag­for­mu­lier voor 2e lijn onder­steu­ning ingevuld en ondertekend als bijlage toe­ge­voegd. Zet in de omschrij­ving van het ticket de tekst: 2e lijn hulp­vraag.

Vul de aan­vraag zo gedetailleerd moge­lijk in zodat de vraag­stel­ling dui­de­lijk is. Hiermee kan zorg­vul­dig wor­den vast­ge­steld welke inzet van de ICT consultant nodig is, en wat dit zal gaan kosten. Ver­vol­gens wordt in overleg met de ICT consultant het werk uitge­voerd. Voor de werk­zaam­he­den die naar aan­lei­ding van deze aan­vraag wor­den uitge­voerd, krijgt de pa­ro­chie de kosten doorbelast. De pa­ro­chie ont­vangt de factuur hier­voor van het bisdom.

Meer in­for­ma­tie

Verdere in­for­ma­tie over automatise­ring voor pa­ro­chies vindt u op de web­si­te:

rkk-online.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose