Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe automatisering voor parochies

gepubliceerd: donderdag, 17 mei 2018
Nieuwe automatisering voor parochies

In 2018 is gestart met de intro­duc­tie van de nieuwe auto­ma­ti­sering voor pa­ro­chies. De nieuwe automa­ti­sering bestaat uit de software van Exact als fi­nan­cieel pakket en DocBase voor de leden­ad­mi­ni­stra­tie.

Ook is er een app geïn­tro­du­ceerd waar­mee moderne com­mu­ni­ca­tie met de pa­ro­chi­anen moge­lijk is. Met deze app kunnen we voldoen aan de ver­plich­ting die ons in het kader van de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) wordt opgelegd, name­lijk dat ieder lid de eigen ledenge­ge­vens kan raadplegen zon­der tussen­komst van een derde.

Het is binnen het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor een pa­ro­chie niet verplicht om Exact Online te gaan gebruiken, wel zal vanaf 30 juni 2019 de software in Navision niet lan­ger meer be­schik­baar zijn.

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft in haar ver­ga­de­ring van 16 januari 2018 het besluit geno­men dat iedere pa­ro­chie verplicht is om een leden­ad­mi­ni­stra­tie te hebben en deze via DocBase te voeren. Dit betekent dat iedere pa­ro­chie uiter­lijk 30 juni 2019 de (over)stap naar DocBase moet hebben gemaakt omdat vanaf die datum de software in Navision niet lan­ger meer be­schik­baar zal zijn.

Het is van belang om zo spoe­dig moge­lijk over stappen naar Docbase omdat we als totale Neder­landse kerk­pro­vin­cie per 25 mei aanstaande dienen te voldoen aan de ver­plich­tingen zoals voort­vloei­end uit de AVG.

In­for­ma­tie over nieuwe automatise­ring voor pa­ro­chies vindt u op de web­si­te:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose