Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanvraagprocedure e-Herkenning

gepubliceerd: woensdag, 16 februari 2022

Het is be­lang­rijk dat digitale com­mu­ni­ca­tie veilig verloopt. De over­heid heeft daarom e-Herken­ning in het leven ge­roe­pen. e-Herken­ning is een digi­taal toegangsinstru­ment om veilig in contact te tre­den met over­heidsin­stel­lingen. U kunt e-Herken­ning ver­ge­lij­ken met DigiD alleen dan voor rechts­personen.

De pa­ro­chie heeft e-Herken­ning op beveili­gings­ni­veau 3 nodig om bij­voor­beeld een opgave uitbetaling aan der­den (IB-47) te doen via het por­taal van de Belas­ting­dienst. Ook het UWV, de Rijks­dienst voor Onder­ne­mend Neder­land (RVO) en steeds meer ge­meen­ten vragen om met behulp van e-Herken­ning for­mu­lie­ren in te sturen.

De gebruiker van e-Herken­ning moet altijd een bestuurslid van de pa­ro­chie zijn en moet als zodanig door middel van een formeel bestuursbesluit door het pa­ro­chie­bestuur wor­den aangewezen. e-Herken­ning betreft slechts een inlog­mid­del en brengt geen extra bevoegd­he­den met zich mee voor de gebruiker.

e-HerkenningVia e-Herken­ning krijgt de gebruiker de moge­lijk­heid om te com­mu­ni­ce­ren met de over­heid. Daarbij func­tio­neert de gebruiker onder verant­woor­de­lijk­heid van het pa­ro­chie­bestuur en is dus gebon­den aan de opdrachten die door het kerk­bestuur wor­den gegeven en daar­mee uiter­aard ook aan de regels en taken die voor het kerk­bestuur zelf gel­den. Zodoende mag de gebruiker niet eigen­mach­tig han­de­len, maar alleen in opdracht en onder verant­woor­de­lijk­heid van het pa­ro­chie­bestuur ten behoeve van de uit­oefe­ning van een bestuursbesluit, de uit­voe­ring van een wette­lijke plicht dan wel admi­ni­stra­tieve taak die aan de pa­ro­chie is opgedragen. Tevens is het Alge­meen Regle­ment voor het Bestuur van een R.-K. Pa­ro­chie onverkort van toepas­sing, hetgeen onder andere betekent dat voor rechtshan­de­lin­gen zoals be­schre­ven in de artikelen 53 en 54 van genoemd Alge­meen Regle­ment de voor­af­gaande schrifte­lijke machti­ging van de bis­schop vereist is.

Het e-Herken­nings­mid­del is strikt persoonsgebon­den. Het is niet toe­ge­staan om de gebruikers­naam en het wacht­woord aan iemand anders te geven. Dit betekent dat e-Herken­ning altijd per gebruiker wordt aan­ge­vraagd en niet per pa­ro­chie.

Het pa­ro­chie­bestuur kan door middel van het “invul­for­mu­lier aan­vraag e-Herken­ning pa­ro­chies” via het bisdom een aan­vraag voor e-Herken­ning doen. Bij de aan­vraag dient een kopie van het iden­ti­teitsbe­wijs van de gebruiker te wor­den toe­ge­voegd. U wordt geadviseerd om de pas­foto, de natio­na­li­teit en het BSN nummer af te schermen en op de kopie te vermel­den voor welk doel de kopie wordt vertrekt, te weten ‘aan­vraag e-Herken­ning’. U kunt dit hand­ma­tig doen of gebruik maken van de Kopie ID app van de Rijksover­heid. Het invul­for­mu­lier en de kopie van het iden­ti­teitsbe­wijs van de gebruiker kunnen per e-mail aan het bisdom wor­den toegezon­den.Zijn er kosten verbon­den aan het gebruik van e-Herken­ning?

Voor de aan­vraag van eHerken­ning zullen door KPN kosten in reke­ning wor­den gebracht aan de pa­ro­chie. Het aan­vra­gen van e-Herken­ning niveau 3 kost (incl. aan­vraag­kos­ten) ongeveer € 150,00 per gebruiker voor een periode van 3 jaar. De kosten wor­den in één keer in reke­ning gebracht bij de aan­vraag.

Download

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose