Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mr. G. Botman Ridder in de orde van St. Sylvester

gepubliceerd: dinsdag, 9 oktober 2012

Hulp­bis­schop mgr. dr. J. Hendriks heeft onlangs, tij­dens “SAKSdag” - een fees­te­lij­ke bij­een­komst van alle leraren die werk­zaam zijn binnen de scholen van de Stich­ting Alkmaarse Katho­lie­ke Scholen (SAKS) -  in het bij­zijn van 350 leraren de hoge pau­se­lijke onder­schei­ding “Ridder in de orde van Sint Sylvester” mogen uitreiken aan mr. G. Botman.

De gerid­derde is onder meer ruim twin­tig jaar bestuursvoor­zit­ter geweest van SAKS. Intussen is hij opge­volgd door mw. Helma van der Hoorn. De echt­ge­note van de heer Botman speldde haar man het erelint op. De bij­een­komst vond plaats in het AFAS-stadion in Alkmaar.

In zijn laudatio zei de hulp­bis­schop onder meer:

“Katho­liek-zijn is niet alleen een geloof belij­den, hoe be­lang­rijk dat ook is. Dat geloof is name­lijk een onder­deel van ons mens-zijn, het heeft alles te maken met de manier waarop we in het leven staan. Katho­liek-zijn heeft te maken met ons levens-per­spec­tief, met een uizicht op de eeuwig­heid.

Katho­liek-zijn heeft te maken met gevoelens als dank­baar­heid, met het ervaren van bescher­ming en ver­trouwen, met het in eenvoud zien van je eigen betrekke­lijk­heid en met liefde en aan­dacht voor anderen, ook voor de ellende van anderen.

En mis­schien dat katho­lie­ken soms ook wat bourgon­discher in het leven staan, maar in ieder geval: het gaat om mens-zijn met een hart, een hart voor je naaste en een hart voor de Schepper, die ons heeft gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. Juist dit maakt het katho­liek onder­wijs zo speciaal.”

Tegen de oud-voor­zit­ter zei de bis­schop:

“Soms hebt U tegen de stroom in moeten roeien, maar wie een inner­lijke over­tui­ging, een visie heeft zal daarvoor uit­ein­delijk niet capituleren. U was in deze jaren een stuwende kracht en heeft zich op bui­ten­ge­wone wijze wijze ingezet voor de iden­ti­teit op de scholen, gezorgd voor iden­ti­teitson­der­steu­ning, ver­ban­den gelegd met de katho­lie­ke ge­meen­schap.”

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose