Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wijzigingen in bestuur bisdom

gepubliceerd: dinsdag, 25 september 2012

Het nieuwe werkseizoen begint in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met een aantal wijzi­gingen in het bestuur en de uit­voerende organen. Dit heeft de bis­schop, mgr. dr. J. Punt, aan pries­ters, diakens, pas­to­rale werk(st)ers en cate­chisten, alsmede de besturen van de pa­ro­chies laten weten in een brief die eind vorige week is uit­ge­gaan.

Brief - Wijzigingen in bestuur bisdomMgr. Dr. J.M. Hendriks, de nieuwe hulp­bis­schop is vica­ris-generaal, en deelt als zodanig in de algemene bestuursverant­woor­de­lijk­heid van de bis­schop. Vica­ris-generaal Mgr. Drs. M.J. de Groot hoopt in sep­tem­ber volgend jaar zijn 80ste ver­jaar­dag te vieren, en zal in het ko­men­de werk­jaar zijn bestuur­lijke taken gelei­de­lijk overdragen aan de hulp­bis­schop. Het ambt van officiaal legt hij per 1 januari neer; hij zal wor­den opge­volgd door de hui­dige vice-officiaal dr. A.J.T. van den Hout pr.

De uit­voerende taken van de bisdomcurie wor­den ge­con­cen­treerd in twee diensten.

1) Dienst Economie en Bouw­zaken

De dienst ‘Economie en Bouw­zaken’ staat onder lei­ding van de alge­meen econoom drs. E.F.J. Duijsens. Hier­on­der vallen ook juri­dische en civiel­rechte­lijke zaken, het gebouwen­be­leid en medio 2013 ook de regio­vor­ming. In deze dienst zijn vooralsnog geen personele wijzi­gingen te vermel­den.

2) Dienst Algemene en Personele zaken

De dienst ‘Algemene en Personele zaken’ onder lei­ding van de alge­meen se­cre­ta­ris/ kanselier diaken drs. E.H.A. Fennis. Naast de algemene bestuurs­zaken, behandelt deze dienst ook de pro­ce­dures inzake benoe­mingen van kerk­be­stuurs­le­den, en ver­zorgt de voor­be­rei­ding van dispen­sa­ties en dele­ga­ties. Ook de benoe­mingen van pas­to­raal personeel wor­den via deze dienst behandeld en daarvoor blijft vice-kanselier Jhr. Mr. S.R.K.M. van Weede de eerst aanspreek­ba­re. Dr. B.J. Putter pr. is benoemd tot tweede vice-kanselier, naast zijn taken voor semi­na­rie en offi­cia­laat. Hij zal ambte­lijke onder­steu­ning bie­den aan bo­ven­ge­noem­de dienst. Corres­pon­dentie en afspraken voor de beide bis­schop­pen lopen via het alge­meen se­cre­ta­riaat. Na het afscheid van drs. J.R.H. Schuurmans valt tevens de uit­voe­ring van li­tur­gisch beleid onder de alge­meen se­cre­ta­ris/kanselier, alsmede de contacten met de ka­the­draal en het muziek­in­sti­tuut. Het dio­ce­saan oplei­dings­cen­trum De Tilten­berg zal voor­taan de li­tur­gische vor­ming en toerus­ting ver­zorgen.

De beleids­ter­reinen catechese, jeugd en jon­ge­ren, huwe­lijk en gezin, onder­wijs, diaconie en missie vallen recht­streeks onder de bis­schop/hulp­bis­schop. Dat geldt ook voor de dienst pers en publi­ci­teit.

Tenslotte zal deze herfst het proces starten om, conform het canonieke recht, een Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad te formeren uit de ver­schil­lende gele­dingen van het bisdom. Het is de bedoeling dat deze begin 2013 van start gaat.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose