Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Internationale conferentie: Liturgy and Sacred Space

Architecture for Divine Worship in the 21st Century

gepubliceerd: dinsdag, 11 september 2012

In de snel ver­an­de­rende omstan­dig­he­den van de katho­lie­ke Kerk in Neder­land vormt het gebruik en de (her)inrich­ting van de li­tur­gische ruimte een cruciale uit­daging met het oog op een nieuwe evangeli­sa­tie. Wat zijn de theo­lo­gische grond­slagen voor het gebruik van de li­tur­gische ruimte? Welke relatie bestaat er tussen kunst en li­tur­gie en tussen architectuur en li­tur­gie?

Internationale conferentie: Liturgy and Sacred SpaceDaarover gaat de inter­na­tio­nale con­fe­ren­tie Liturgy and Sacred Space. Architecture for Divine Worship in the 21st Century dat de Tilten­berg, het centrum voor ker­ke­lijke vor­ming van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, or­ga­ni­seert op 5 en 6 no­vem­ber 2012. Sprekers zijn onder meer Mons Guido Marini, ceremonia­ris van Paus Bene­dic­tus XVI en theoloog Uwe Michael Lang.

Dit symposium is gericht op diverse doel­groepen. Tijdens dag 1 van het symposium staan de theo­lo­gische en li­tur­gische grond­slagen centraal; hier­voor nodigen wij in het bij­zon­der docenten, pries­ters, diakens, se­mi­na­risten en andere stu­den­ten uit. Tijdens dag 2 komt de concrete toepas­sing hier­van aan bod; hier­voor nodigen wij met name degenen uit met bouw­zaken en ker­ke­lijke kunst bezig zijn, pastoors en pa­ro­chie­besturen van kerken die herin­ge­richt moeten wor­den, maar ook anderen die in de pas­to­raal zijn aan­ge­steld of in besturen zitten om hen bewust te maken van de bete­ke­nis van de li­tur­gische ruimte.

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met de Tilten­berg:

Voor het pro­gram­ma zie de web­si­te

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose