Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pas op voor acquisitiefraude

gepubliceerd: donderdag, 30 augustus 2012

De laatste tijd zijn steeds meer bedrijven de dupe van malafide onderne­mingen, die nepreke­ningen sturen voor opname van de gegevens van de geadresseerde in een of ander nietszeggend bestand, register of gids. Aanvanke­lijk stond nog in de kleine lettertjes vermeld dat het niet om een factuur ging, maar om een aanbie­ding. De vorm­ge­ving was echter die van een factuur van rond EUR 300,00, binnen 14 dagen te voldoen.

Voorbeeld nepfactuur acquisitiefraudeTe­gen­woor­dig wor­den echter pro­fes­sio­neel vormge­ge­ven “echte” facturen gestuurd en zelfs “aanma­ningen”. De prijs loopt op tot tegen EUR 400,00 en ook ker­ke­lijke in­stel­lingen als pa­ro­chies en klooster­ge­meen­schappen wor­den bena­derd door deze schimmige onderne­mingen die onder ver­trouwenwekkende namen als “Bedrijvengids, Centrale Bedrijven Register, Ge­meen­tegids, etc.” er alleen maar op uit zijn om hun geadresseer­den geld af te troggelen, door mis­bruik te maken van de bekende mazen in de wet. On­der­ne­mers en in­stel­lingen wor­den door deze malafide bedrijven ook tele­fo­nisch bena­derd om te proberen hen voor veel geld een waardeloos contract aan te smeren.

Poli­tiek Den Haag komt in bewe­ging tegen deze praktijken die het Neder­landse be­drijfs­le­ven jaar­lijks een schade­post opleveren van ongeveer 400 miljoen euro. Inmiddels is er een lan­de­lijk Steun­punt Acquisi­tiefraude opgericht waar (ver­meende) fraude kan wor­den gemeld, waar in­for­ma­tie te vin­den is en juri­dische hulp kan wor­den gebo­den.

Op de web­si­te van het Steun­punt Acquisi­tiefraude zijn zo’n hon­derd voor­beel­den te vin­den van nepreke­ningen, ook wel spooknota’s genoemd. Vooralsnog blijft het echter opletten en bij elke reke­ning afvragen waar het over gaat, wie de reke­ning heeft gestuurd en of het in reke­ning gebrachte ook daad­wer­ke­lijk besteld is door iemand binnen de organi­sa­tie.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose