Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijzondere zomerexpositie b.g.v. 125 jaar St. Nicolaaskerk

gepubliceerd: dinsdag, 24 juli 2012

De St. Nicolaas­kerk in Am­ster­dam bestaat dit jaar 125 jaar. In de media, ook via deze web­si­te, is daarover eer­der ge­pu­bli­ceerd. Door het gehele jaar vin­den eve­ne­menten plaats. Een eve­ne­ment welke op dit moment veel aan­dacht trekt is een bij­zon­dere zomer­ex­po­si­tie.

In de expositie wor­den onder andere li­tur­gische gebruiksvoorwerpen getoond uit de eerste jaren na de inwij­ding van het kerk­ge­bouw. Centraal in de expositie staan fotocollages die een beeld geven van een vierende kerk­ge­meen­schap anno 2012.

De Nicolaas in beeld

foto’s: Wim Koopman
Bijzondere zomerexpositie b.g.v. 125 jaar St. Nicolaaskerk
De St. Nicolaas­kerk tij­dens de Avond van de Mar­te­la­ren.

In fotocollages wordt een beeld geschetst van de wijze waarop li­tur­gie wordt gevierd. Ook zijn ac­ti­vi­teiten in beeld gebracht waarvoor de leden van de kerks­ge­meen­schap zich inzetten op tal van gebie­den, binnen en buiten de kerk.

Verder zijn er fraaie foto’s te zien van o.a. de Plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring bij gelegen­heid van de ope­ning van het 125-jarig kerk­jubi­leum als ook foto’s van de ver­schil­lende eve­ne­menten die dit jaar onder grote belang­stel­ling hebben plaats gevon­den.

Bij­zon­der zijn foto’s van mede­wer­kers achter de schermen, zij zorgen er voor dat de Nicolaas als ge­meen­schap kan blijven vieren en dat het kerkinterieur er in dit jubileum­jaar ‘tip top’ bij staat. Foto’s van en met jon­ge­ren nemen een be­lang­rijke plaats in. De jon­ge­ren geven al op jonge leef­tijd prak­tische wijze invulling aan wat de kerk leert over dienen en elkaar helpen, zij vormen de nieuwe gene­ra­tie die het geloof levend houdt.

Oude li­tur­gische gebruiksvoorwerpen

Bijzondere zomerexpositie b.g.v. 125 jaar St. NicolaaskerkIn vitrines zijn fraaie gebruiksvoorwerpen te bewon­de­ren uit de eerste periode van het kerk­ge­bouw. Behalve oude kerk­boeken en enkele prach­tige para­menten, zijn er o.a. een doop­schaal vervaar­digd van geel koper, prach­tige Canonbor­den en een Wijwatervat te bewon­de­ren.

Het vat is zeer bij­zon­der, het werd de afgelopen jaren gebruikt bij gelegen­he­den waar­van de beel­den in heel Neder­land te zien waren: de ze­ge­ning door de deken van Am­ster­dam van een beeld van de Heilige Barbara en de tunnelboormachines van de Noord-Zuidmetrolijn in Am­ster­dam.

Op de expositie is tevens werk te zien van de bekende Am­ster­damse kunste­naar Clemens Merkelbach van Enkhuizen.

Openingstij­den expositie

De expositie is te zien op dagen dat de kerk geopend is, behalve tij­dens de vie­rin­gen.

Bro­chu­re

In een fol­der, behorend bij de expositie en verkrijg­baar in de kerk, zijn alle foto’s, teke­ningen en gebruiksvoorwerpen van een toelich­ting voor­zien.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose