Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Vrouwen voor het voetlicht’

Museum Catharijneconvent verlengt tentoonstelling

gepubliceerd: dinsdag, 19 juni 2012

Vrouwen voor het voetlicht, sinds maart in Museum Catha­rij­neconvent te zien, wordt verlengd tot en met 7 ok­to­ber. Deze ten­toon­stel­ling ver­telt over de uit­een­lo­pende manieren waarop vrouwen zich hebben ingezet voor de kerk. Dat het thema aanspreekt, blijkt uit de en­thou­siaste respons van pers en publiek. Vrouwen voor het voetlicht wordt gezien als een mooie, inhou­de­lijk goed door­dachte expositie.

De krach­tige vrouwen, hun bij­zon­dere verhalen en de vaak zeldzame objecten zijn een bron van in­spi­ra­tie. Ook de moge­lijk­heid om een eigen her­in­ne­ring op te kunnen tekenen, wordt enorm ge­waar­deerd.

Maat­schap­pe­lijk belang

Vrouwen voor het voetlicht - wegens succes verlengd t/m 7 oktober 2012De rol van vrouwen in de kerk is tot op heden nog nooit in een ten­toon­stel­ling onder de aan­dacht gebracht. Vrouwen voor het voetlicht geeft een over­zicht van twee­dui­zend jaar vrouwen in de chris­te­lijke ge­schie­de­nis, met his­to­rische gebeur­te­nissen en prach­tige schil­derijen. Maar ook met ontroerende voorwerpen en hun bijbe­ho­rende verhaal. Hoewel vrouwen lang niet geacht wer­den het woord te nemen of een publieke rol te vervullen, hebben ze zich altijd voor de kerk ingezet. Bij de één lag de nadruk op het gezin, de ander richtte zich op het geven van onder­wijs en zorg voor de naasten. Som­mi­gen schonken be­lang­rijke be­zit­tin­gen of zorg­den voor het interieur van de kerk. Tanja Kootte, sa­men­stel­ler van Vrouwen voor het voetlicht: ‘Wij, de kunstge­schie­de­nis en het museum, hebben de rol van de vrouw ver­waar­loosd. Dat willen we graag recht­zet­ten’(De Volks­krant).

Verhalen in beeld

De belevenissen van his­to­rische en heden­daag­se vrouwen staan centraal. De vrouwen zijn te zien op kleur­rijke mid­del­eeuwse panelen, sfeer­volle schil­derijen uit de Gouden Eeuw, ind­ringende negen­tien­de-eeuwse teke­ningen en foto’s van nu. De bezoeker staat oog in oog met de wurgdoek van de heilige Cunera, bij­zon­dere relieken en mid­del­eeuwse beel­den. Vrouwen van nu komen aan bod in inter­views en portretten, gefotografeerd door Lucia Ganieva. In de audio­tour zijn verhalen van vrouwen, gecom­bi­neerd met muziek te horen. En de bezoekers? Zij kunnen hun per­soon­lijke her­in­ne­ring op­schrij­ven bij de verhalentafel.

Pre­sen­ta­ties

Deze zomer zijn er drie nieuwe pre­sen­ta­ties in Museum Catha­rij­neconvent. In Hemelse Ontdek­kingen zijn recent ontdekte vijf­tien­de- en zes­tien­de-eeuwse do­cu­menten uit de col­lec­tie van de Uni­ver­si­teitsbiblio­theek in Utrecht te zien. Tege­lijker­tijd loopt de pre­sen­ta­tie Het woord in de Gouden Eeuw, met het pro­tes­tantse karakter van Hollandse meesters uit de zeven­tien­de-eeuwse schil­der­kunst als thema. Daar­naast grijpt het museum de gelegen­heid van de 450ste geboorte­dag van de com­po­nist Jan Pieterszn Sweelinck aan om hem en zijn broer, de schil­der Gerrit, in de schijn­wer­pers te zetten.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose