Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Samen het mysterie van het geloof vieren

Katholieken en oosterse christenen

gepubliceerd: maandag, 11 juni 2012

Am­ster­dam wordt elk jaar even een stad van God wanneer op Sacra­ments­dag katho­lie­ken samen met Oosterse chris­te­nen het mysterie van het geloof, de aanwe­zig­heid van het Lichaam van Christus in de Eucha­ris­tie, vieren.

Sacramentsprocessie Amsterdam 2012
Sacramentsprocessie Amsterdam 2012

De Am­ster­damse Syrisch orthodoxe ge­meen­schap begon op deze zon­dag 10 juni om 9 uur de vie­ring van Sacra­ments­dag met een heilige mis in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht. Daarbij was de aarts­bis­schop van de Syrisch orthodoxe kerk in Neder­land, Z.E. mor Polycarpus A. Aydin, aanwe­zig, wiens ver­jaar­dag met Sacra­ments­dag samenviel. Net als katho­lie­ken vieren Syrisch orthodoxen het sacra­ment van de eucha­ris­tie, waarbij  de Heilige Geest op het brood en de wijn neerdaalt en ze veran­dert in het Lichaam en Bloed van Christus.

Om 11 uur volgde een drukbe­zochte heilige mis van de katho­lie­ken, waarin bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Jos Punt, het belang van ge­za­men­lijke vie­ring van Sacra­ments­dag en van de Am­ster­damse Sacra­ments­pro­ces­sie bena­drukte in tij­den waarin velen God als een theorie be­schou­wen. Zonder God bestaat er echter geen men­se­lijke waar­dig­heid en hebben mensen­rechten geen bete­ke­nis, aldus de bis­schop die verwees naar de erva­ringen in de 20e eeuw met de Holo­caust en de Killing Fields.

Het is be­lang­rijk dat in Am­ster­dam, de stad die al in de Mid­del­eeuwen faam verwierf door het Hostie­won­der dat op de plaats van de Heilige Stede in de Kalver­straat plaatsvond, het mysterie van de Eucha­ris­tie, het Lichaam van Christus, wordt rond­ge­dragen en dat velen daardoor geroerd raken. Bis­schop Punt herhaalde in zijn preek het streven om door een aanpas­sing van de ker­ke­lijke kalen­ders in Oost en West tot een ge­za­men­lijke vie­ring van Pasen te komen.

Na de heilige mis verzamel­den zich katho­lie­ken, Syrisch orthodoxen en ver­te­gen­woor­digers van andere oosterse kerken voor de ge­za­men­lijke Sacra­ments­pro­ces­sie. Daarin werd door de Syrisch orthodoxen (foto) en door de katho­lie­ken een monstrans mee­ge­dragen met daarin de gewijde hostie die tij­dens de heilige mis was veran­derd in het Lichaam van Christus. Eerbie­dig kniel­den enkele omstan­ders daarvoor neer en sloegen een kruis­te­ken.

Omwoners en toe­risten toon­den hun respect door te zwijgen bij het voorbijtrekken van de bid­dende stoet. Nadat de pro­ces­sie in de Onze Lieve Vrouwe­kerk was terug­ge­keerd volgde het ge­za­men­lijke Lof, waarin door ver­te­gen­woor­digers van oosterse kerken, waar­on­der de Koptische en Armeense kerken, gebe­den wer­den uit­ge­spro­ken en lof­lie­de­ren wer­den gezongen. Ze baden samen met de katho­lie­ken om Gods bescher­ming en zegen en om vrede op een dag waarop in Am­ster­dam de zon scheen en vrede en rust heersten in een periode waarin hun geloofs­ge­no­ten in Syrië en Egypte moeten leven in onzeker­heid en angst.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose