Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Samen met Onze Lieve Heer langs de Amsterdamse grachten

gepubliceerd: vrijdag, 8 juni 2012

Op zon­dag 10 juni trekt weer de jaar­lijkse sacra­ments­pro­ces­sie vanuit de Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht langs de grachten. In de pro­ces­sie wordt volgens katho­lie­ke traditie door een pries­ter onder een baldakijn in een monstrans een gewijde hostie, en daar­mee het Lichaam van Christus, mee­ge­dragen.

Oecumene

Sacramentsprocessie Amsterdam 2012De Am­ster­damse sacra­ments­pro­ces­sie staat in het teken van de oecumene, de toe­na­de­ring tussen de katho­lie­ke Kerk en de orthodoxe Kerken. Met de pro­ces­sie wordt uiting gegeven aan het ge­za­men­lijke geloof van deze kerken in de wer­ke­lijke aanwe­zig­heid van Christus in de Eucha­ris­tie: de hostie in de monstrans is Jezus onder de gedaante van brood en daar­mee het Aller­hei­ligste.

Dat de Am­ster­damse pro­ces­sie in het teken van de oecumene staat is geen toeval. De Onze Lieve Vrouwe­kerk is zo ingericht dat in deze kerk zowel door een Syrisch-orthodoxe ge­meen­schap als door katho­lie­ke ge­meen­schappen de eucha­ris­tie kan wor­den gevierd. Elke zon­dag­och­tend wordt in deze kerk be­gon­nen met een vie­ring door de Syrisch-orthodoxen, gevolgd door vie­rin­gen van de Am­ster­damse en Suri­naamse katho­lie­ken. In de pro­ces­sie van 10 juni wor­den deze kerk­gan­gers vergezeld door dele­ga­ties en gelo­vi­gen uit de andere oosterse en westerse kerken waar­on­der katho­lie­ken van Antilliaanse, Filippijnse en Poolse afkomst en door dele­ga­ties van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken. Dit jaar zullen ook bis­schop mgr. Jos Punt van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, die een be­lang­rijke promotor is van toe­na­de­ring tussen de kerken uit Oost en West, en de apos­to­lisch nuntius (ofwel am­bas­sa­deur van het Vati­caan) in Neder­land, mgr. André Dupuy, mee­lo­pen in de pro­ces­sie.

Sacra­ments­pro­ces­sies

De stoet trekt sinds 2004 over de Am­ster­damse grachtengordel. De pro­ces­sie sluit aan bij de traditie van de Mid­del­eeuwse Am­ster­damse sacra­ments­pro­ces­sies, waarbij het Aller­hei­ligste van of naar de Oude Kerk of de Nieuwe Kerk trok. Nadat pro­ces­sies sinds de re­for­ma­tie eeuwen­lang verbo­den waren, kon deze traditie door de Onze Lieve Vrouwe­kerk na ophef­fing van het pro­ces­sie­ver­bod in 1983 ter gelegen­heid van haar 150-jarig bestaan weer wor­den opgepakt. De pro­ces­sie wordt, zoals gebruike­lijk, af­ge­slo­ten met een plech­tig lof, waarbij het Aller­hei­ligste in de Onze Lieve Vrouwe­kerk wordt aan­beden onder be­ge­lei­ding van gezangen van een Syrisch Orthodox koor en het katho­lie­ke lof­lied ‘Tantum Ergo’.

Pro­gram­ma

11.15 uur Plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de Onze Lieve Vrouwe­kerk, Keizers­gracht 220
12.45 uur Sacra­ments­pro­ces­sie over de grachtengordel
13.30 uur Afsluitend plech­tig lof in de Onze Lieve Vrouwe­kerk
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose