Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Persbericht over de Schanskerk in Uithoorn

R.K. Parochie Emmaüs – Uithoorn & R.K. Bisdom Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 4 juni 2012

R.K. Parochie Emmaüs – Uithoorn

In een brief van B&W aan het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam d.d. 30 mei 2012 wordt aange­ge­ven dat het college het herhaald aanbod van de pa­ro­chie om de torens, van­wege beeldbepalend karakter voor Uithoorn, ‘om niet’ over te nemen, nu de­fi­ni­tief afwijst. Dat was en is voor de pa­ro­chie en bisdom evenwel een nood­za­ke­lijke voor­waarde om mee te kunnen werken aan her­ont­wik­ke­ling van voor­zie­ningen achter de torens, moge­lijk met behoud van een kapel.

Gezien de fun­derings­pro­ble­men en de daar­mee gepaard gaande hoge kosten, is behoud van het kerk­com­plex voor de pa­ro­chie, zon­der substantiële ge­meen­telijke par­ti­ci­pa­tie, uiter­aard volstrekt onmoge­lijk. Ook is het onrea­lis­tisch te ver­wach­ten dat voor eventuele herbestem­ming van het kerk­volume, inclusief herstel en on­der­houd van de torens, zich wel kan­di­da­ten zullen mel­den. Dit is de afgelopen jaren niet gebleken. Daar zijn nog eens de fun­derings­pro­ble­men bovenop geko­men.

Het rapport van Wareco stelt dat er niet veel tijd meer is voor besluit­vor­ming. De ge­meen­te geeft aan dat er wellicht meer aan­schrij­vingen zullen volgen. Gelet op het bo­ven­staande en gelet op de recente handels­wij­ze en uitla­tingen van B&W met betrek­king tot de door B&W ge­con­sta­teerde vei­lig­heidsrisico’s, resten pa­ro­chie en bisdom niets anders dan per direct een sloopaan­vraag voor het complex in te dienen.

Uithoorn / Haar­lem, 4 juni 2012

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose