Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diaken Hans Nijhuis benoemd tot secretaris-generaal Nederlandse Kerkprovincie

gepubliceerd: zaterdag, 2 juni 2012

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft diaken mr. dr. J.B.M. Nijhuis (63) per 1 juni 2012 benoemd tot se­cre­ta­ris-generaal van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie. De functie was sinds 2008 vacant. De nieuwe se­cre­ta­ris-generaal is jurist en econoom.

Hans Nijhuis (foto: RKK)Diaken Nijhuis is geboren in Hengelo (Overijssel) en startte zijn carrière als jour­na­list en was ver­vol­gens docent economie en recht en adjunct-directeur van een mbo-school. Hij volgde een oplei­ding voor belas­tinginspecteur, was docent belas­ting­recht in het hbo, directeur externe betrek­kingen en bestuurslid van een grote par­ti­cu­liere examenin­stel­ling en  rijksgecommit­teerde voor de exa­mens algemene economie en fiscale economie.

In 1985 werd hij bui­ten­ge­woon hoog­le­raar bedrijfskunde  en in 1989 startte hij, samen met zijn vrouw, een eigen uit­ge­ve­rij van zelf ge­schre­ven boeken over econo­mische en juri­dische vakken, met name belas­ting­recht.

In 1999 werd de heer Nijhuis beëdigd als advocaat en procureur en sinds 2006 heeft hij een eigen advocaten­kantoor in Enspijk. Verder is hij jarenlang pa­ro­chie­be­stuur­der geweest.

In ok­to­ber 2010 werd de heer Nijhuis  door kar­di­naal Eijk tot per­ma­nent diaken gewijd.
Hij is gehuwd en heeft drie kin­de­ren en zes klein­kin­de­ren.

Se­cre­ta­ris-generaal

De se­cre­ta­ris-generaal van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie onder­steunt de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op ver­schil­lende lan­de­lijke beleids­ter­reinen en is belast met de dage­lijkse lei­ding over het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK). Het se­cre­ta­riaat is geves­tigd in Utrecht aan de Bilt­straat 121.

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie  ver­trouwt op een goede samen­wer­king met de nieuwe se­cre­ta­ris-generaal en wenst hem veel zegen  toe in zijn werk­zaam­he­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose