Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verklaring Onderlinge Dooperkenning ondertekenend

Historische dag in Heiligdom OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 29 mei 2012

Negen kerkgenootschappen ondertekenen Verklaring van Onderlinge DooperkenningDerde Pinkster­dag staat van nu af als een his­to­rische dag geboekt in de analen van de oecu­me­nische bewe­ging in Neder­land. Negen kerk­ge­noot­schappen, waar­on­der de Rooms Katho­lie­ke, de Pro­tes­tantste Kerk Neder­land, de Syrisch Orthodoxe en de Bond van Vrije Evan­ge­lische Ge­meen­ten in Neder­land onder­te­ken­den een ge­za­men­lijke ver­kla­ring waarin zij de doop bediend in een van de kerk­ge­noot­schappen erkennen als gel­dig en onherhaal­baar.

Tussen de Rooms Katho­lie­ke Kerk en de voorlopers van de PKN tezamen met de Remonstrantse broe­der­schap bestond sinds 1967 een derge­lijke over­een­komst. Deze is nu uit­ge­breid. De deel­ne­mende kerken onderkennen de sacra­men­tele bete­ke­nis van de doop: ze lijft in in Christus en neemt op in zijn Kerk. Twee kerk­ge­noot­schappen die principieel alleen vol­was­se­nen dopen en de kin­der­doop niet kunnen erkennen teken­den wel een ver­kla­ring van toe­na­de­ring rond de doop. In de ver­kla­ring wordt begrip uit­ge­spro­ken voor beide posities.

De onder­te­kening werd vooraf­ge­gaan door een boeiende lezing van prof. dr. L. Koffeman en twee ge­tui­ge­nissen, waar­on­der een uitleg door zr. Scholastica Hetzler van de Trappistinnen te Oosterbeek hoe de monas­tieke gebruiken in haar klooster bedoeld zijn bete­ke­nis en bewust­zijn van het gedoopt-zijn te ver­die­pen en te ver­ster­ken. Een ge­za­men­lijke vie­ring van het woord met een vernieu­wing van doop­be­lof­ten volgde. Namens de Rooms Katho­lie­ke Kerk onder­te­kende Mgr. J. van Burg­ste­den sss de ver­kla­ring.

De voor­zit­ter van de werk­groep die de ver­kla­ring heeft voor­be­reid, prof. dr. Marius van Leeuwen (Remonstrants kerk­ge­noot­schap) memoreerde dat de aanzet tot de ver­kla­ring gegeven is door Mgr. Van Burg­ste­den. Hij legde een ver­band tussen de predi­king van Wil­li­brord die ten grond­slag ligt aan het chris­ten­dom in Neder­land en herinnerd wordt in Heiloo en de gebeur­te­nis van deze dag.

De Raad van Kerken heeft de beide ver­kla­ringen uitge­ge­ven, voor­zien van toelich­ting en per­soon­lijke ge­tui­ge­nissen in haar blad: Be­zin­ning 42/2012. De teksten en lezing kunnen wor­den geraadpleegd op: www.raad­van­kerken.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose