Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiek

Een spanningsvolle relatie?

gepubliceerd: dinsdag, 24 april 2012

Centrum Sociale leer van de Kerk (CSLK)Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk or­ga­ni­seert op vrij­dag­mid­dag 11 mei haar vijfde studie­mid­dag, deze keer over onder­ne­men en chris­te­lijke ethiek. In de loop der eeuwen is de economie gewor­den tot een aparte sector in de samen­le­ving, gestuurd door eigen wetten en eigen dyna­miek.

Dient deze sector ook ethisch genormeerd te wor­den of is het profijt­be­gin­sel het enige sturende beginsel? In deze tijd van banken­cri­sis en econo­mische stagnatie is het steeds dui­de­lijker gewor­den dat stu­ring, óók in ethisch opzicht, nood­za­ke­lijk is.

Er bestaat een span­nings­volle relatie tussen het econo­misch han­de­len en de ethiek. Ook veel chris­te­nen die in het be­drijfs­le­ven werk­zaam zijn, voelen deze span­ning: hoe kan ik in de harde econo­mische wer­ke­lijk­heid ook christen zijn? De kwestie die ons in deze studie­mid­dag zal bezig­hou­den is de vraag naar het ‘ethisch frame’ van het onder­ne­men. De vraag zal primair wor­den bezien vanuit de katho­lie­ke sociale leer/het chris­te­lijk sociaal denken.

Pro­gram­ma

13.00 uur
Ontvangst en registratie
13.30 uur
Opening door dagvoor­zit­ter Ph.S.Weijers
13.40 uur
J.J. Graafland, Onder­ne­men en Chris­te­lijke Ethiek, een span­nings­volle relatie?
14.20 uur
G.J.M. van Wissen, De KSL en de econo­mische orde
14.50 uur
pauze
15.00 uur
St. van Harlingen, Erva­ringen van een katho­lie­ke on­der­ne­mer
15.30 uur
L.S.J. Andringa, de economie van de ge­meen­schap
16.00 uur
Panel gesprek onder lei­ding van de dagvoor­zit­ter
16.30 uur
Afslui­ting door de dagvoor­zit­ter / drankje

Personalia

Ing. Philip S. Weijers BScR is diaken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en bestuurslid van het CSLK.

Prof. dr. J.J. Graafland is econoom en theoloog verbon­den aan de Tilburg School of Economics and Manage­ment, Depart­ment of Economics UvT als hoog­le­raar economie.

Prof. dr. G. J.M. van Wissen is em. hoog­le­raar ver­ge­lij­kend staats­recht aan de UvA, docent KSL aan diverse oplei­dingen en voor­zit­ter van het CSLK.

Ing. S.M. van Harlingen is DGA van Van Harlingen Grond­wa­ter­mana­ge­ment B.V. te Vo­ge­len­zang

Drs. L S.J. Andringa is econoom en verbon­den aan de Focolare Bewe­ging en inter­na­tio­naal se­cre­ta­ris van de EoC (economy of the communion). Hij is voor­ma­lig regio­di­rec­teur van de Neder­landse Bank.

Ach­ter­grond

In de loop der eeuwen is de economie gewor­den tot een aparte sector in de samen­le­ving, gestuurd door eigen wetten en eigen dyna­miek. Dient deze sector ook ethisch genormeerd te wor­den of is het profijt­be­gin­sel het enige sturende beginsel? In deze tijd van banken­cri­sis en econo­mische stagnatie is het steeds dui­de­lijker gewor­den dat stu­ring, óók in ethisch opzicht, nood­za­ke­lijk is.

Er bestaat een span­nings­volle relatie tussen het econo­misch han­de­len en de ethiek. Ook veel chris­te­nen die in het be­drijfs­le­ven werk­zaam zijn, voelen deze span­ning: hoe kan ik in de harde econo­mische wer­ke­lijk­heid ook christen zijn?

De kwestie die ons in deze studie­mid­dag zal bezig­hou­den is de vraag naar het ‘ethisch frame’ van het onder­ne­men. De vraag zal primair wor­den bezien vanuit de katho­lie­ke sociale leer/het chris­te­lijk sociaal denken.

Als kern spreker zal prof. Graafland van de UvT als econoom/theoloog ingaan op deze span­nings­volle relatie.

Heeft de katho­lie­ke sociale leer (KSL) een eigen visie op het econo­misch gebeuren? Hoe heeft deze visie zich in de loop der jaren ont­wik­keld? Prof. van Wissen zal deze vragen behan­de­len.

De derde lezing zal ver­zorgd wor­den door ing. van Harlingen, een katho­lie­ke on­der­ne­mer , die zal ingaan op de vraag wat deze span­nings­volle relatie betekent in de wer­ke­lijk­heid van iedere dag.

In de laatste lezing, Economie van ge­meen­schap: een wereld­pro­ject van soli­da­ri­teit zal drs. Andringa, inter­na­tio­naal se­cre­ta­ris van de EoC (economy of the communion), verbon­den met Focolare, het unieke concept van de `economie van de ge­meen­schap’ bespreken, dat in 1991 is gelan­ceerd door Chiara Lubich.

Wie, wat, waar, wanneer en hoe

De studie­mid­dag wordt geor­ga­ni­seerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk.

Uit­ge­no­digd zijn allen die zich door de the­ma­tiek aan­ge­spro­ken voelen en in het bij­zon­der chris­te­nen die een lei­dende positie in het be­drijfs­le­ven innemen.

De lezingen zullen ge­pu­bli­ceerd wor­den in de serie Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Details

Wanneer: vrij­dag 11 mei 2012 Tijd: 13.00-16.30 uur
Toegang: gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten
Plaats: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM, Vo­ge­len­zang
Open­baar ver­voer: Connexion bus 90, éénmaal per uur, om 12.12 uur, vanaf station Heem­ste­de.
Aanmel­den: zo spoe­dig moge­lijk en uiter­lijk vóór 1 mei bij: mkarsten@tilten­berg.org of tele­fo­nisch op 0252-345 345 (Tilten­berg)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose