Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Amsterdam staat stil bij vermoorde Christenen

Avond van de Martelaren en symposium over Christenen in een islamitische wereld

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2012

Tijdens de Avond van de Mar­te­la­ren op 29 maart 2012 in de Nicolaas­kerk in Am­ster­dam (tegen­over het Centraal Station) van 18.00 tot 21.30 uur wordt in gebed en ge­tui­ge­nis stil gestaan bij de Chris­te­nen die in 2011 vermoord zijn om hun geloof.

29 maart 2012 - Avond van de MartelarenOp deze gebeds­avond, dat het ini­tia­tief is van Kerk in Nood, zullen drie gerenommeerde inter­na­tio­nale sprekers uit o.a. Pakistan en Egypte hun per­soon­lijke erva­ringen delen op het gebied van mensen­rechtenschen­dingen, met name die van de vrij­heid van gods­dienst, die de Chris­te­lijke min­der­he­den in die lan­den te ver­du­ren hebben.

Afgelopen jaar is er in de wereld wederom bij­zon­der veel geweld tegen Chris­te­nen gebruikt waarbij velen vermoord zijn. Het nieuwe jaar 2011 begon met een bloe­dige aan­slag op een kerk in Alexandrië, Egypte, waarbij meer dan 20 Kopten omkwamen. In het zelfde Egypte viel het leger in ok­to­ber een demonstratie door Kopten aan waarbij 24 mensen gedood wer­den. De minister voor de min­der­he­den in Pakistan, een Katho­liek, werd in maart vermoord omdat hij zich uitsprak tegen de blasfemiewetten en opkwam voor de mensen­rechten in zijn land. Zijn moor­de­naar loopt nog altijd vrij rond. Voor Islamisten is deze moord een hel­den­daad. In Nigeria heeft de Boko Haram in 2011 ruim 350 kerken met de grond gelijk gemaakt en zeer veel Chris­te­nen vermoord. De bloe­digste aan­slag was tij­dens een Kerst­vie­ring waarbij 35 mensen om het leven kwamen.

Drie inter­na­tio­nale sprekers zullen uit eigen erva­ring ver­tellen over de mensen­rechtenschen­dingen in hun land en de vermoorde Chris­te­nen die ze vaak per­soon­lijk ken­den. Mgr. Joseph Coutts, aarts­bis­schop van Karachi en voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie van Pakistan, heeft ja­ren­lan­ge erva­ring met het lei­den van de Katho­lie­ke Kerk in de uiterst moei­lijke omstan­dig­he­den waarin ze zich bevindt in Pakistan. Hij zal ver­tellen over hij zijn vriend en Katho­liek, de vermoorde minster voor min­der­he­den Shahbaz Bhatti. Prof. Samir Khalil Samir, professor theo­lo­gie en islamo­lo­gie, zal ver­tellen over de ver­vol­gingen in zijn vaderland Egypte. Een bekeerde Christen uit een islami­tisch land zal het zeer in­druk­wek­kende verhaal ver­tellen over zijn beke­ring en vlucht uit zijn vaderland.

De Avond van de Mar­te­la­ren wordt door Kerk in Nood geor­ga­ni­seerd en zal gehou­den wor­den op 29 maart 2012 in de Nicolaas­kerk (Prins Hendrik­kade 73) te Am­ster­dam. De avond begint om 18.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring gece­le­breerd door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. J. Punt. De gebeds­avond start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Voor­af­gaand aan de Avond van de Mar­te­la­ren zal in het Park Plaza Victoria Hotel (Damrak 1-5) van 9.30 – 16.00 uur het symposium “Chris­te­nen in een islami­tische wereld” gehou­den wor­den.

Symposium

Op het symposium Chris­te­nen in een islami­tische wereld dat Kerk in Nood op 29 maart 2012 in het Park Plaza Victoria Hotel in Am­ster­dam or­ga­ni­seert, ver­tellen drie gerenommeerde inter­na­tio­nale sprekers over de relatie Chris­ten­dom en Islam en over hun eigen per­soon­lijke erva­ringen.

29 maart 2012 - Symposium Christenen in een islamitische wereldMgr. Joseph Coutts is aarts­bis­schop van Karachi in Pakistan en voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in Pakistan. Hij heeft ja­ren­lan­ge erva­ring met het lei­den van de Katho­lie­ke Kerk in de uiterst moei­lijke omstan­dig­he­den waarin ze zich bevind in Pakistan. Ook zal hij ver­tellen hoe het is om als Christen te leven in een over­we­gend islami­tische wereld.

Prof. Samir Khalil Samir is een Egyp­tische jezuïet en hoog­le­raar theo­lo­gie en islamo­lo­gie aan de katho­lie­ke uni­ver­si­teit in Beiroet en aan het Pau­se­lijk Instituut voor Oosters Chris­ten­dom in Rome. Hij is auteur van meer dan 20 boeken en 500 artikels over de Islam en een be­lang­rijke adviseur op het gebied van de dialoog met de Islam van het Vati­caan. Hij spreekt over de be­lang­rijke aspecten van de Islam in relatie tot de dialoog.

Een bekeerde Christen uit een islami­tisch land zal een zeer in­druk­wek­kend verhaal ver­tellen over zijn beke­ring en vlucht uit zijn vaderland.

Tenslotte zal Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA, spreken over hoe we in Neder­land de dialoog met de Islam aan kunnen gaan.

Veel Chris­te­lijke min­der­he­den leven in islami­tische lan­den, zij wor­den vaak niet begrepen. Niet door hun islami­tische land­ge­no­ten die weinig weten van het Chris­ten­dom en hun gelijk stellen aan de westerse culturen. Ze wor­den ook niet begrepen door de mensen uit het Westen, die vaak geen idee hebben hoe het is om te leven in angst en onder de constante druk van ver­vol­ging die velen onder­gaan. Dit symposium wil de situatie van Chris­te­nen in islami­tische lan­den be­grij­pe­lijk maken. Er zullen erva­ringen van Chris­te­nen gedeeld wor­den die dage­lijks leven als min­der­heid in een islami­tische wereld. Ook zal de Islam be­spro­ken wor­den en haar hou­ding ten opzichte van deze Chris­te­lijke min­der­he­den.

Het symposium Chris­te­nen in een islami­tische wereld vind plaats op 29 maart 2012 in het Park Plaza Victoria Hotel in Am­ster­dam. De aan­vang is om 9.30 uur en om 16.00 uur is de dag afgelopen. De voer­taal tij­dens het symposium is Engels. De kosten zijn € 12,50 inclusief lunch.

U kunt zich helaas niet meer opgeven - het symposium is volle­dig volge­boekt.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose