Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren bedanken Mgr. van Burgsteden voor jarenlange inzet

gepubliceerd: maandag, 13 februari 2012

Zondag­mid­dag 12 februari 2012 vond er in Am­ster­dam een verras­sings­re­cep­tie plaats voor Mgr. van Burg­ste­den, emeritus hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De aan­lei­ding voor de receptie was om hem te bedanken wat hij voor met name de jon­ge­ren betekend heeft. Aan hem werd een boekje aan­ge­bo­den met o.a. verhalen van jon­ge­ren, dat speciaal ter gelegen­heid van deze gelegen­heid werd samen­ge­steld. Daar­naast werd op deze bij­een­komst het ver­slag­boek van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) uit­gereikt aan alle deel­ne­mers en bege­lei­ders die afgelopen zomer met de reis van het bisdom naar de WJD in Madrid zijn geweest.

Extra in het zonnetje

Afscheid van mgr. Van BurgstedenMgr. van Burg­ste­den nam op 10 de­cem­ber 2011 al offi­cieel afscheid van het bisdom, hoewel hij nog wel een paar taken voor het bisdom blijft vervullen. Op deze dag werd ook Mgr. Hendriks tot hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gewijd. Niettemin von­den de mede­wer­kers van de dienst Geloofsop­bouw (Catechese, Huwe­lijk & Gezin en Jon­ge­ren­pas­to­raat) en het jon­ge­ren­plat­form, dat Mgr. van Burg­ste­den nog een keer speciaal in het zonnetje moest wor­den om hem te bedanken voor zijn ja­ren­lan­ge be­trok­ken­heid bij het jon­ge­ren­werk en werk voor ge­zin­nen in ons bisdom.

Boekje aan­ge­bo­den

Mgr. van Burg­ste­den was dui­de­lijk verrast bij binnen­komst, hij dacht dat hij een gesprek zou hebben met de tien jon­ge­ren van het jon­ge­ren­plat­form! Mirjam Spruit (staf­func­tio­na­ris Catechese, oud-mede­werkster Jon­ge­ren­pas­to­raat) overhan­digde hem een boekje Jezus navolgen, Jon­ge­ren­pas­to­raat: met hart en ziel dat speciaal ter gelegen­heid van het afscheid van Mgr. van Burg­ste­den gemaakt is. Het bevat per­soon­lijke verhalen van een aantal jon­ge­ren, woor­den van dank van (oud)mede­wer­kers Jon­ge­ren­pas­to­raat en een inhou­de­lijke bijdrage over Hoe maak je een goed jaar­pro­gramma voor je tiener-of jon­ge­ren­groep?

Verliefd blijven

Daarna inter­view­den twee jon­ge­ren van het jon­ge­ren­plat­form, Gert-Jan en Anke, Mgr. van Burg­ste­den. Opnieuw bleek uit de woor­den van de emeritus hulp­bis­schop zijn be­trok­ken­heid bij de jon­ge­ren. Telkens opnieuw blijkt dat de jon­ge­ren hem in­spi­re­ren en hoop geven voor de toe­komst van de Kerk. En dat is weder­zijds! Hij zei onder andere tot de jon­ge­ren: “Als je op één boek in je leven verliefd moet blijven, is dat de Bijbel. Daarin staat de waar­heid en ontmoet je Jezus”. Ook spoorde hij de jon­ge­ren aan om “licht te zijn op de kande­laar”. In alle gele­dingen van de maat­schap­pij, van de poli­tiek tot de weten­schap, zijn chris­te­nen nodig. Tenslotte gaf hij de jon­ge­ren vijf punten mee, die voor hem één grote wer­ke­lijk­heid vormen: “Blijf verliefd op Jezus en zijn Kerk (die horen bij elkaar). Blijf verliefd op je naaste, leef heel concreet. En blijf verliefd op de eucha­ris­tie en Maria”.

Twee dingen

In zijn korte toe­spraak bedankte ook Mgr. Hendriks Mgr. van Burg­ste­den voor zijn “ge­tui­ge­nis uit uw hart, leven en pries­ter­schap”. Hij sprak ook de jon­ge­ren toe: “Als je na een mooie erva­ring als de WJD terug­komt, is het moei­lijk om de in­spi­ra­tie vast te hou­den. Dat is normaal, dat hoort bij het proces. Be­proe­vingen en fouten maken horen erbij. Het gaat erom om elke keer opnieuw Gods liefde te be­ant­woor­den.” Hij spoorde de jon­ge­ren dan ook aan om “je twee dingen voor te nemen, waar je je aan wilt vast­hou­den, die niet al te moei­lijk voor je zijn. Die wor­den dan een sleepkabel in je leven en trekken je voort. Ga met ver­trouwen ver­der, Hij is het waard.”

Speciale uitgave bgv het afscheid van mgr. Van Burgsteden Na al deze woor­den, was er gelegen­heid om Mgr. van Burg­ste­den per­soon­lijk te spreken en de hand te schud­den. Ook kon­den alle deel­ne­mers en bege­lei­ders van de reis MeetMe@Madrid het ver­slag­boek ont­van­gen. De volgende WJD wor­den in de zomer van 2013 gehou­den in Rio de Janeiro (Brazilië). Op de Wereld­jon­ge­renDAG in het bisdom , Palm­zon­dag 1 april a.s. in Lange­dijk, wordt meer hierover bekend gemaakt over de reis­moge­lijk­heden vanuit Neder­land naar Rio.

Jezus navolgen, Jon­ge­ren­pas­to­raat: met hart en ziel

Een uitgave bij gelegen­heid van het afscheid van Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den sss

Het boekje dat aan­ge­bo­den is aan Mgr. van Burg­ste­den is ook te be­stel­len bij het Jon­ge­ren­pas­to­raat. De kosten hier­van zijn 10 euro, hiermee sponsort u ook het Jon­ge­ren­pas­to­raat. Be­stel­lingen graag o.v.v. naam en adres via info@jong­bis­domhaarlem.nl
Zie voor meer info over het Jon­ge­ren­pas­to­raat: www.jong­bis­domhaarlem.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose