Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenbrief: Barmhartigheid doen

Het belang van de dienst van de liefde

gepubliceerd: dinsdag, 7 februari 2012

VastentijdVoorlees­ver­sie van de brief van de Neder­landse bis­schop­pen voor de Veer­tig­da­gen­tijd.

Klik hier voor de uit­ge­breide versie (PDF)

Hierbij ook de vasten­bood­schap van de paus (PDF)

 

Barm­har­tig­heid doen

Het belang van de dienst van de liefde

Elk jaar leest de Rooms-katho­lie­ke Kerk op de eerste zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd hoe Jezus door Gods Geest naar de woes­tijn gedreven wordt. Daar gaat Hij de con­fron­ta­tie aan met de verlei­dingen waaraan mensen zijn bloot­ge­steld. Ter voor­be­rei­ding op Pasen, waarin we vieren dat het leven vanuit God het kwaad, het lij­den en de dood overwint, laten gelo­vi­gen zich vanouds in zijn spoor figuur­lijk de woes­tijn in drijven. Zij be­zin­nen zich op de situatie waarin zij zich bevin­den en willen zich opnieuw laten zen­den door de bood­schap van de Heer: ‘Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood­schap’ (Marcus 1, 15).

Angst en onzeker­heid

Velen in Neder­land zijn bang voor de toe­komst: wat staat ons te wachten in deze tijd van crisis? Zij voelen zich verweesd en in de steek gelaten, juist ook door personen en instanties waar­van zij anders ver­wach­ten. De Kerk blijft hierbij niet buiten schot, we hebben het onlangs nog op een ingrijpende en schokkende manier gemerkt.

In die situatie schudt de bood­schap van het evan­ge­lie ons wakker, trekt ons weg uit onze fixatie op ons­zelf en ver­plaatst het per­spec­tief naar God en zijn Rijk. Zicht­baar wordt dat het volle leven, met het oog waarop God alles heeft geschapen, als vitale, zij het vaak verborgen kracht, in onze wereld werk­zaam is. En mid­den in de gebroken­heid van ons bestaan vieren wij met Pasen hoe God in Jezus ons als Ver­los­ser nabij geko­men is, hoe Hij de dood en het kwaad overwint. Daarom kunnen wij ons afkeren van de krachten die ons neerdrukken en de machten die ons dreigen te vernie­tigen, kunnen wij ons toekeren naar en mee­werken met deze kracht van God! Maar hoe?

Kracht van de liefde

 Met een direct­heid die nog altijd als een schok kan werken, schrijft Johannes dat indien iemand zegt dat hij God liefheeft, maar on­ver­schil­lig staat tegen­over het lot van anderen, zij of hij ‘een leuge­naar’ is. ‘Want als hij zijn zuster of broe­der die hij ziet niet liefheeft, kan hij God niet lief­heb­ben die hij nooit heeft gezien (1 Johannes 4, 20). De apostel Paulus noemt in deze lijn de liefde ‘een weg die verheven is boven alles’ (1 Korinte 12, 31).

Naar chris­te­lijke over­tui­ging is God zelf liefde, be­trok­ken­heid, barm­har­tig­heid. ‘Waar liefde is en genegen­heid, daar is God’, zingt de Kerk vanouds op Witte Donder­dag, de voor­avond van de ge­dach­te­nis van Jezus’ lij­den en dood: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Gods liefde is de weg ten leven, ook al leidt Jezus’ belicha­ming van deze liefde in eerste instantie tot zijn dood. Deze dood wordt echter in de god­de­lijke liefde omge­vormd tot een weg ten leven: dat is wat met Pasen aan het licht komt en sinds Pink­ste­ren in de kracht van de Heilige Geest door de Kerk wordt verkon­digd.

De dienst van de liefde

 Iets van de taaie kracht van de liefde doet zich vermoe­den waar temid­den van alle onver­schil­lig­heid, strijd, haat en geweld die de wereld steeds weer lijken te overspoelen, liefde en genegen­heid de kop blijken op te steken. De tele­vi­sie en de kranten kunnen ge­mak­ke­lijk een andere indruk geven, maar steeds opnieuw blijkt dat mensen tegen alle verdruk­king in op tal van manieren voor elkaar zorgen, zich elkaars lot aantrekken en op elkaar betrokken ge­meen­schappen vormen.

Opmer­ke­lijk velen proberen het gebod te gehoor­za­men dat Jezus zijn leer­lin­gen volgens het Johannese­van­ge­lie heeft nagelaten: ‘Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar lief­heb­ben’ (Johannes 15, 17). Chris­te­nen zien dit met grote dank­baar­heid en zijn vervuld van eerbied voor de toe­wij­ding van degenen die zich in vaak moei­lijke omstan­dig­he­den in dienst stellen van de liefde. Zij be­schou­wen het als een bevesti­ging van hun geloof dat alle mensen geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van de God die liefde is.

Dienst aan de samen­le­ving

 Van tal van kanten wordt in onze samen­le­ving ge­roe­pen om vernieu­wing van de on­der­lin­ge be­trok­ken­heid, om ver­ster­king van de sociale cohesie. De Kerk ziet het als haar taak ver­bon­den­heid tussen mensen te bevor­de­ren. Waar van haar gevraagd of stil­zwij­gend verwacht wordt dat zij een bijdrage levert aan een meer betrokken en solidaire samen­le­ving, zal zij dat naar vermogen en van harte doen. De dienst van de liefde aan allen en alles hoort tot de kerntaken van christen­ge­lo­vigen en barm­har­tig­heid doen is hun centrale missie.

De Kerk kan zich hierbij echter nooit in dienst stellen van een over­heid of een bestuur­lijke instantie, een poli­tiek pro­gram­ma en of een beleids­kader. Gelovig ge­spro­ken is er maar één agenda: die van de God van liefde en barm­har­tig­heid. Naar katho­lie­ke over­tui­ging is geen over­heid gerech­tigd en geen wet gemach­tigd mensen van het doen van barm­har­tig­heid en de dienst van de liefde af te hou­den. De opdracht tot barm­har­tig­heid en liefde stamt immers van de God van hemel en aarde, de Heer van de ge­schie­de­nis en de Behoe­der van de kosmos. Hem alleen komt alle eer toe.

Blijde Bood­schap

 De Blijde Bood­schap van het chris­te­lijk geloof is dat Gods liefde en barm­har­tig­heid altijd bij ons blijft en ons nooit verlaat. Niet in situaties die zijn getekend door geluk, ge­zond­heid en een wenkend per­spec­tief, maar ook niet in armoede en ziekte, een­zaam­heid en onzeker­heid, lij­den en dood. Hij is ons nabij als Schepper en Ver­los­ser van ons leven en van de hele kosmos. Daarom is geen bestaan hopeloos, geen situatie uit­zichtloos, geen leven waardeloos.

Deze bood­schap is, in tij­den van onzeker­heid en ver­war­ring, van moedeloos­heid en mach­te­loos­heid, naar onze over­tui­ging nog altijd bij uitstek Goed Nieuws.

Utrecht, 22 februari 2012

De Neder­landse bis­schop­pen

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose