Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Noord-Hollander wordt kardinaal

gepubliceerd: vrijdag, 6 januari 2012

Vandaag heeft de paus de 22 namen bekendgemaakt van de kar­di­na­len die tij­dens de consistorie van 18 en 19 februari 2012 zullen wor­den gecreëerd. Ook mgr. Eijk, aarts­bis­schop van Bisdom Utrecht, valt deze eer te beurt.

Reactie bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zegt in een com­mu­ni­qué: “De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie neemt verheugd en met dank­baar­heid kennis van de benoe­ming van mgr. Eijk. De bis­schop­pen fe­li­ci­te­ren mgr. Eijk van harte. Zij bid­den voor Gods zegen en wensen hem veel kracht bij de nieuwe verant­woor­de­lijk­he­den die deze benoe­ming met zich mee­brengt.”

Mgr. Eijk (foto: Wim Koopman)

Curriculum

Mgr. Eijk wordt geboren in Dui­ven­drecht op 22 juni 1953. Vanaf 1970 is hij er organist in de kerk van Sint Urbanus en na zijn wij­ding woont hij in de pastorie van Dui­ven­drecht, bij pastoor J. Laan. Die pastorie zal zijn Neder­landse thuis­a­dres zijn tot zijn bis­schopsbenoe­ming in 1999.

In 1978 voltooit hij zijn studie geneeskunde. Vanaf 1979 combineert hij de pries­ter­oplei­ding aan het groot­semi­narie Rolduc met een studie in de medische ethiek. Hij krijgt er les van mgr. Punt, die daar Sociale Leer van de Kerk doceert.

In 1985 wordt hij pries­ter gewijd voor het Bisdom Roermond. Daarna gaat hij als kape­laan aan het werk en pro­mo­veert hij tege­lijker­tijd onder be­ge­lei­ding van professor Luyen­dijk en dr. Heleen Dupuis op een proef­schrift over eutha­na­sie.

In 1990 behaalt hij bovendien aan de pau­se­lijke uni­ver­si­teit Sint Thomas van Aquino, het zoge­naamde ‘Angelicum’, een licentiaat en doctoraat in de filo­so­fie. Dit tweede proef­schrift behandelt gene­tische manipulatie. Op dat moment wordt hij tevens benoemd tot hoog­le­raar in de Filo­so­fie en de Medische Ethiek aan het MEDO, het Pau­se­lijk Instituut voor Huwe­lijk en Gezin in Kerkrade.

Ook behaalt hij nog een licentiaat en doctoraat in de Theo­lo­gie aan de La­te­raanse Uni­ver­si­teit te Rome. Tege­lijker­tijd gaat hij moraal­theo­lo­gie doceren aan het semi­na­rie Rolduc van Bisdom Roermond en het groot­semi­narie Sint-Jans­cen­trum van Bisdom ’s-Hertogen­bosch. Nadat in 1996 het MEDO uit finan­ciële over­we­gingen wordt gesloten, verhuist Eijk naar Lugano in Zwitserland, waar hij docent Moraal­theo­lo­gie wordt aan de Theo­lo­gische Facul­teit van de plaat­se­lijke uni­ver­si­teit.

Mgr. Eijk (58) is van 1999 tot 2007 bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den en sinds 26 januari 2008 aarts­bis­schop van Utrecht. Sinds juni van 2011 is mgr. Eijk voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose