Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zondag geloofsgesprek en Eucharistieviering met Mgr. Punt

gepubliceerd: vrijdag, 18 november 2011

Zondag geloofsgesprek en Eucharistieviering met Mgr. PuntDe recht­streekse uitzen­ding van de eucha­ris­tie­vie­ring komt op het Hoog­feest van Christus Koning vanuit de Ka­the­draal Sint Bavo te Haar­lem. Hoofd­cele­brant: bis­schop Mgr. Jos Punt. Het Ka­the­drale Koor st. Bavo o.l.v. Fons Ziekman ver­zorgt de muzikale onder­steu­ning. Voor­af­gaand aan de vie­ring wordt om 10.10 uur op Neder­land 2 een spi­ri­tu­eel gesprek uitgezon­den dat als context dient voor de eucha­ris­tie­vie­ring. Deze week een gesprek Mgr. J. Punt.

Geloofs­ge­sprek

We maken vaak zo mak­ke­lijk een kruisteken, maar wat zeggen we eigen­lijk als we ons geloof belij­den in Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader, dat is God aan wie wij het leven te danken hebben, de bron van ons bestaan. Daarom wor­den wij ‘schepselen Gods’ genoemd. De bijbel staat vol verhalen over die schep­pen­de God, die beschermd en bevrijd. God trekt met ons mee, in iedere levens­si­tua­tie.

De Zoon, dat is Jezus. Hij is zoals we het plech­tig noemen ‘de open­ba­ring van Gods woord’. In Hem zien wij hoe God een men­sen­le­ven bedoeld heeft. Herhaalde malen klinkt dan ook in de Schrift: ‘Hij is een kind naar mijn hart, luister naar Hem’. Dan zul je ook in staat zijn een levende ver­kon­di­ger van Gods liefde te zijn. Of om het met de woor­den van de Schrift te zeggen: dan zul je een profeet zijn, een kind naar Gods hart.

De Heilige Geest is de levensadem van God. Het was ook de levensadem van Jezus zelf. Hij werd in Zijn leven immers gedreven door de Heilige Geest, waardoor Hij de wil van God kon vol­bren­gen. Bij onze doop wordt deze geest als het ware ingeademd, wordt de Geest ook onze levensadem. Die Geest bidt in ons, begeestert ons en doet ons warmlopen om in de voetsporen van Jezus te willen tre­den.

Thema Eucha­ris­tie­vie­ring

Geen mens heeft ooit God gezien, zo getuigt Johannes in zijn evan­ge­lie. Wij kunnen ons ook moei­lijk een ‘beeld’ van God vormen, maar we hebben wel ‘kennis’ van God door Jezus Christus. Het woord van Pilatus: ‘ziet de mens’ heeft niet alleen bete­ke­nis gehad voor Jezus’ tijd­ge­no­ten. Ook voor ons is deze mens van de allergrootste bete­ke­nis.

Wat zegt en doet deze mens? Wat zegt en doet God in Hem? Uit het evan­ge­lie is dui­de­lijk dat Jezus zich thuis voelde bij mensen die Hem wil­den ont­van­gen, aan huis, maar vooral in de open­heid van hun hart. Dat waren over­we­gend - niet alleen - de kleinen, de een­vou­digen, zij die verlangen naar ge­rech­tig­heid. Hun verle­den speelde eigen­lijk geen rol; het heden was voor Hem het be­lang­rijk­ste. Zij durf­den tegen Hem te zeggen: ‘spreek maar een woord’, ook al liep dat woord soms uit op een terecht­wij­zing. Of veroor­de­ling van kwaad, of een verwijt om onbegrip.

Het is voor velen mis­schien een lange weg zich thuis te voelen bij de kleinen. Toch kan de geest van Jezus geen andere weg wijzen of gaan. En blijft gel­den dat woord: ‘Wat gij de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan mij gedaan.’ In liefde en met liefde. Dat is ko­nin­klijk, groots, edel en vooral moe­dig.

Diaken Eric Fennis

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose