Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zes diakens voor Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 10 november 2011

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. Jozef M. Punt, zal op zater­dag 12 no­vem­ber zes mannen tot diaken wij­den: vier per­ma­nent diakens en twee mannen die zich uit­ein­delijk voor­be­rei­den op de pries­ter­wij­ding, volgend jaar. De diaken­wij­ding vindt dit jaar plaats in Hilversum, in de St. Vitus­kerk aan de Emma­straat. Dit laatste in ver­band met de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal in Haar­lem. De vie­ring begint om 10.30 uur. Na afloop is er gelegen­heid de nieuwe diakens te fe­li­ci­te­ren in de kerk.

Twee transeünt diakens

Het afleggen van de geloofsbelijdenis en eed van trouw
Het afleggen van de ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw als laatste voor­be­rei­ding op de diaken­wij­ding.

Peter C. Piets uit Oostzaan is werk­zaam in zijn pas­to­rale jaar in de pa­ro­chies van Edam en Volen­dam; Jim Schil­der uit Am­ster­dam doet pas­to­rale erva­ring op in de bin­nen­stads­paro­chie St. Nicolaas in Am­ster­dam.

Vier per­ma­nent diakens

Henk Bak uit Monniken­dam is reeds werk­zaam als coördinator in Mon­nic­ken­dam en zal daar ook als diaken wor­den aan­ge­steld. Marcel de Haas uit Am­ster­dam zal in Am­ster­dam Oost werk­zaam zijn en Henk Schra­der uit Schagen ver­sterkt de pas­to­rale zorg in de pa­ro­chie van Den Helder. Erik Sengers uit Am­ster­dam is werk­zaam als staf­func­tio­na­ris diaconie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en als docent socio­lo­gie aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam.

Veer­tig per­ma­nent diakens

Het aantal per­ma­nente diakens dat zich via het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut/De Tilten­berg heeft voor­be­reid op het per­ma­nente diaconaat komt daar­mee op veer­tig, waar­van er acht­tien echter alleen een aanvullende vor­ming hebben ont­van­gen na een eer­dere theo­lo­giestudie.

Onder de wij­de­lin­gen zijn drie mannen die op latere leef­tijd katho­liek zijn gewor­den: de beide pries­ter­kan­di­da­ten en één van de per­ma­nente diakens. De bekendste van hen is Jim Schil­der, voor­ma­lig eind­re­dac­teur van HP/De Tijd.

De zes kan­di­da­ten zijn tot zater­dag in retraite, dat is een gees­te­lij­ke voor­be­rei­ding.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose