Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen ontvingen tweede Tussenrapportage Deetman

gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2011

De NeNederlandse Bisschoppenconferentiederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) hebben vandaag, 8 no­vem­ber, kennis geno­men van de tweede tussen­rap­portage van de Onder­zoeks­com­mis­sie naar seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen in de R.-K. Kerk tussen 1945 en 2010.

Sinds de eerste tussen­rap­portage van 9 de­cem­ber 2010 is veel werk verzet, vooral door de Coördinatie­com­mis­sie onder voor­zit­ter­schap van de heer Ronald Bandell. Het voor­ma­lige Hulp & Recht, een ker­ke­lijke in­stel­ling, werd opge­he­ven. Een nieuwe stich­ting naar Neder­lands recht werd opgericht. Deze Stich­ting Beheer & Toezicht staat onder voor­zit­ter­schap van mevrouw drs. Karla Peijs. Het Meld­punt werd gereor­ga­ni­seerd, de admi­ni­stra­tieve achterstan­den weg­ge­werkt en ge­kwa­li­fi­ceerde krachten aange­trok­ken. Er is een nieuwe Klachten­com­mis­sie en een nieuwe klachten­pro­ce­du­re. Voor de organi­sa­tie van de hulp aan slacht­of­fers kwam er een Platform Hulp­ver­le­ning. Recent kon ook de Compen­sa­tie­rege­ling wor­den ge­pre­sen­teerd.

Zoals de Com­mis­sie Deetman vaststelt is er nog een aantal zaken dat ver­dere uit­wer­king behoeft. Met name de nadruk op de hulp aan de slacht­of­fers en het betrekken van hen bij de ver­dere ont­wik­ke­lingen rondom de hulp­ver­le­ning verdient nadere aan­dacht.

Het bestuur van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen en de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verzoeken daarom de Coördinatie­com­mis­sie en het bestuur Beheer & Toezicht om de vandaag ge­pre­sen­teerde aanbevelingen ter hand te nemen en waar moge­lijk uit te voeren.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose