Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vieringen ter ere van paus Johannes Paulus II

gepubliceerd: donderdag, 6 oktober 2011

Op 1 mei 2011 werd paus Johannes-Paulus II zalig verklaard. De li­tur­gische vie­ring van een zalige is in de rooms-katho­lie­ke Kerk niet uni­ver­seel, maar par­ti­cu­lier, dat wil zeggen alleen daar waar de zalige is geboren, heeft geleefd en is gestorven. Concreet betekent dit dat voor de vie­ring van paus Johannes Paulus II is bepaald dat deze jaar­lijks kan plaats­vin­den in het bisdom, res­pec­tie­ve­lijk de stad Rome en in alle bis­dom­men van Polen, en wel als ge­dach­te­nis op 22 ok­to­ber.

Paus Johannes Paulus IIGezien het grote belang van deze paus voor de hele Kerk en naar aan­lei­ding van tal­loze verzoeken om een li­tur­gische ver­ering van deze nieuwe zalige in de gehele wereld­kerk heeft de Con­gre­ga­tie voor de Eredienst toe­ge­staan dat tot 1 mei 2012 een­ma­lig een H. Mis van dankzeg­ging voor deze zalige paus kan wor­den gevierd in alle bis­dom­men ter wereld met een eigen daarvoor vast­ge­steld formulier.

Voor deze unieke vie­ring in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie hebben de Neder­landse bis­schop­pen als datum de tweede zon­dag door het jaar vast­ge­steld, zater­dag­avond 14 of zon­dag 15 januari 2012. Deze datum is mede gekozen, omdat paus Johannes Paulus II in zijn zorg voor de een­heid in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie des­tijds een bij­zon­dere synode van de Neder­landse Bis­schop­pen heeft samen­ge­roe­pen, die werd geopend op 14 januari 1980.

Waar in pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen ervoor gekozen wordt om deze een­ma­lige vie­ring ter ere van deze paus te hou­den, gebeurt dit tij­dens de vie­ring van de tweede zon­dag door het jaar op 14 of 15 januari 2012 in een eucha­ris­tie­vie­ring naast ofwel ter ver­van­ging van de gewone zon­dags­mis.

Apart zon­dags­missaaltje

Voor deze bij­zon­dere vie­ring geeft de Natio­nale Raad voor Li­tur­gie voor de gelo­vi­gen een apart zon­dags­missaaltje uit met daarin naast de gebruike­lijke gebe­den ook de eigen li­tur­gische teksten ter ere van deze zalige, alsook de voor­ge­stelde bij­zon­dere bijbel­le­zingen en een aantal geschikte lie­de­ren. Bovendien bevat het zon­dags­missaaltje als tekst ter over­we­ging de lezing die in het getij­den­ge­bed ook geno­men kan wor­den als tweede lezing.

Deze zon­dag­missaaltjes voor de gelo­vi­gen “Viering ter ere van de zalige paus Johannes-Paulus II” (16 blz., in twee-kleurendruk) kunnen besteld wor­den bij de Admi­ni­stra­tie van de NRL (Postbus 13049 - 3507 LA Utrecht, Tel. 030-23.26.909; e-mail: bestel@rkk.nl.). Bij minimale afname van 10 ex. kosten de boekjes € 0,30 per exemplaar; bij afname groter dan 25 ex. € 0,15 per ex. (prijzen zijn exclusief de verzend­kos­ten).

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose