Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jubileum Muziekinstituut

Kardinaal Simonis eregast

gepubliceerd: dinsdag, 20 september 2011

De zon­da­gen 25 sep­tem­ber en 2 ok­to­ber a.s. staan helemaal in het teken van de jubilea/lustra van het Muziek­in­sti­tuut van de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo. Dit beroemde instituut bestaat dit jaar 65 jaar en de daaraan verbon­den koor­school 60 jaar.

Koorschool Haarlem - St. Bavo MuziekinstituutZondag 25 sep­tem­ber 2011

Op zon­dag 25 sep­tem­ber 2011 zal de Hoog­mis vanuit de Ka­the­draal recht­streeks door de RKK op Neder­land 2 om 10.30 uur wor­den uitgezon­den. In het geloofs­ge­sprek vooraf is er aan­dacht voor het Ka­the­drale Koor en o.a. een inter­view met de dirigent, Fons Ziekman. In de vie­ring zelf is het volle­dige Ka­the­drale Koor te horen. Dit zingt onder andere de vaste mis­de­len uit de Missa l’Homme désarmé van Jan Mul.

Zondag 2 ok­to­ber 2011

Op zon­dag 2 ok­to­ber 2011 wordt fees­te­lijk het jubileum her­dacht. De dag begint om 10.30 uur met een Pontificale Hoog­mis in de Ka­the­draal waarin de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam zal voor­gaan. Kar­di­naal Simonis, de Com­mis­sa­ris van de Koningin en de Burge­mees­ter van Haar­lem zijn daarbij aanwe­zig. Het Ka­the­drale Koor zingt dan samen met het Promenade Orkest de Missa Solenelle van Louis Viërne. Deze van oorsprong voor dubbel orgel ge­schre­ven mis, is speciaal voor orkest bewerkt.

Na een gezellige ont­moe­ting in een reünieach­tige sfeer zal er om 13.30 uur in de Ka­the­draal een ludiek concert plaats­vin­den, ver­zorgd door het School­koor en de Haar­lemse topkoren: de Haar­lem Voices, de Barbers & Bishops en het Vocaal Ensemble Six.

Voor meer in­for­ma­tie: Koor­schoolhaarlem.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose