Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herschikking referentschappen Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: vrijdag, 9 september 2011

BisschoppenconferentieDoor de toe­tre­ding het afgelopen jaar van vier nieuwe hulp­bis­schoppen werd het moge­lijk, en van­wege het emeritaat van bis­schop Van Luyn ook nood­za­ke­lijk, dat een aantal refe­rent­schappen binnen de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie herschikt en opnieuw toe­bedeeld wer­den.

Tijdens de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring van 6 sep­tem­ber is een nieuwe indeling gemaakt van beleids­sec­toren en refe­rent­schappen.

De beleids­sec­tor Li­tur­gie is van bis­schop Hurkmans, bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, over­gaan naar mon­seig­neur Liesen, hulp­bis­schop van het­zelfde bisdom.

Twee refe­rent­schappen van mgr. De Jong, hulp­bis­schop van Roermond, Jon­ge­ren en Catechese, zullen in het ver­volg wor­den behar­tigd door mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van het bisdom ’s-Hertogen­bosch.

De refe­rent­schappen van mon­seig­neur Van Luyn zijn als volgt ver­deeld:

  • Betrek­kingen met het Jo­den­dom: mgr. Woorts, hulp­bis­schop van Utrecht.
  • De contacten met de Com­mis­sie van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties bij de Europese Unie (Comece) wor­den in het ver­volg onder­hou­den door mgr. Hoogen­boom, hulp­bis­schop van Utrecht.
  • Aarts­bis­schop mgr. Eijk zal namens de Con­fe­ren­tie toetre­den tot de Raad van Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, CCEE.
  • Mgr. De Jong neemt zit­ting in het bestuur van de Stich­ting Thomas More.

De overige refe­rent­schappen blijven onge­wij­zigd. (SRKK)

Over­zicht bis­schop­pe­lijke refe­rent­schappen

Mgr. Punt
bis­schop
Haar­lem-Am­ster­dam
Missie en Ont­wik­ke­ling
Cate­go­riale ziel­zorg
Leger­bis­schop
Mgr. Van Burg­ste­den
hulp­bis­schop
Haar­lem-Am­ster­dam
Nieuwe bewe­gingen
Oecumene
Reli­gi­euzen en Seculiere In­sti­tu­ten
Mgr. Eijk
aarts­bis­schop
Utrecht
CCEE
Medische Ethiek
Roeping en oplei­ding
Mgr. De Jong
hulp­bis­schop
Roermond
Onder­wijs
Mgr. Van den Hende
bis­schop
Rotter­dam
Interreli­gi­euze Dialoog
Mgr. Hoogen­boom
hulp­bis­schop
Utrecht
Comece
Mgr. Hurkmans
bis­schop
’s-Hertogen­bosch
Huwe­lijk en Gezin
Mgr. De Korte
bis­schop
Gro­nin­gen-Leeu­war­den
Kerk en Ouderen
Kerk en Samen­le­ving
Vrouw en Kerk
Mgr. Liesen
hulp­bis­schop
’s-Hertogen­bosch
Li­tur­gie
Mgr. Mutsaerts
hulp­bis­schop
’s-Hertogen­bosch
Catechese
Jon­ge­ren
Mgr. Wiertz
bis­schop
Roermond
Com­mu­ni­ca­tie en Media
Mgr. Woorts
hulp­bis­schop
Utrecht
Bede­vaarten
Betrek­kingen Jo­den­dom
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose