Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Het pastoraat rond euthanasie en su´cide

Verklaring Nederlandse bisschoppen

gepubliceerd: donderdag, 8 september 2011

Nederlandse BisschoppenconferentieDe bis­schop­pen hebben zich in hun ver­ga­de­ring van 6 sep­tem­ber jongst­le­den gebogen over de dis­cus­sie die is ontstaan naar aan­lei­ding van de wei­gering van een ker­ke­lijke uit­vaart aan een pa­ro­chi­aan. Deze had besloten zijn leven door eutha­na­sie te laten beëindigen. De bis­schop­pen wijzen op de door hen in 2005 opge­stelde nota ‘Pas­to­raat rond het verzoek om eutha­na­sie of hulp bij zelfdo­ding’. In deze nota wor­den twee aparte situaties uiteen­ge­zet.

Verzoek toedienen sacra­menten

Op de eerste plaats doet zich de situatie voor dat iemand een pries­ter verzoekt om de sacra­menten toe te dienen en/of om afspraken te maken met betrek­king tot zijn uit­vaart­plech­tig­heid. Dit terwijl deze persoon nog in leven is, maar het voor­ne­men heeft om zijn leven te laten beëindigen door eutha­na­sie of zelfdo­ding. In dit verzoek ligt een dubbele tegen­spraak. Betrok­ke­ne wil de regie over zijn leven en dood in eigen han­den hou­den, terwijl men in het ont­van­gen van de sacra­menten zich juist overgeeft aan Gods liefde­volle ontfer­ming. Voorts heeft de mens noch over het eigen leven noch over dat van anderen beschik­kings­recht. Alleen aan God komt het toe te be­schik­ken over het leven en de dood van de mens, die Hij naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Bij iemand die voor­ne­mens is zijn leven te (laten) beëindigen ontbreekt daardoor de juiste gesteltenis om de sacra­menten te ont­van­gen. Door in te gaan op het verzoek om in deze situatie de sacra­menten toe te dienen en afspraken te maken over de uit­vaart­plech­tig­heid zou de pries­ter bovendien de indruk kunnen wekken dat hij met het levensbeëindigend han­de­len akkoord is. Dit zou de ver­kon­di­ging van de Kerk ten aanzien van het aan het men­se­lijk leven ver­schul­digde respect ondermijnen.

Ker­ke­lijke uit­vaart bij eutha­na­sie

Een andere situatie doet zich voor wanneer de pries­ter wordt ver­zocht om een ker­ke­lijke uit­vaart te ver­zorgen voor iemand die door suïcide of eutha­na­sie zijn leven heeft beëindigd of laten beëindigen. Als betrok­ke­ne daartoe heeft besloten, terwijl hij door emoties, angst en stress was overmand, is zijn inner­lijke vrij­heid en daar­mee de toereken­baar­heid van de daad vermin­derd. In deze situatie kan de pries­ter na rijp beraad tot de con­clu­sie komen dat hij voor betrok­ke­ne een ker­ke­lijke uit­vaart­plech­tig­heid kan hou­den.

De Kerk verkon­digt met betrek­king tot het respect voor het men­se­lijk leven niet zelf ge­for­mu­leerde regels, maar normen die voort­vloei­en uit Gods schep­pings­orde­ning en uit het wezen van de sacra­menten zoals Christus die heeft inge­steld, en die zij niet eigen­mach­tig kan aanpassen of ver­an­de­ren. Het is haar taak deze normen voor te hou­den.

Eutha­na­sie en pijn­be­strij­ding

Ten onrechte wordt wel gezegd dat eutha­na­sie of medische hulp bij suïcide onontbeer­lijk is om aan een ondraaglijk lij­den een einde te maken. Hoewel de Kerk verkon­digt dat het lij­den gedragen in vereni­ging met Christus, een bij­zon­dere waarde in zich kan dragen, leert zij tevens dat het een opdracht is om pijn en andere symptomen naar vermogen te bestrij­den. Hierbij kan men, wanneer er geen alternatieven voorhan­den zijn om het lij­den tot draaglijke proporties te vermin­de­ren, het risico nemen dat als bij­wer­king van zware pijnstillende mid­de­len het leven wordt verkort. Tevens is het geoorloofd door slaapmedi­ca­tie het bewust­zijn te vermin­de­ren of te onderdrukken, ook al kan dat lei­den tot bespoe­diging van het levens­ein­de. Voor­waarde hierbij is dat op geen enkele andere manier pijn en andere symptomen tot draaglijke proporties kunnen wor­den terug­ge­bracht en de dosis van de toege­diende slaap­mid­de­len niet uitgaat boven wat nodig is voor de symptoom­be­strij­ding.

Beschik­baar­heid nota

De nota  uit 2005 ‘Pas­to­raat rond het verzoek om eutha­na­sie of hulp bij zelfdo­ding’ is via de web­si­te van het SRKK (www.RKKerk.nl) verkrijg­baar of kan bij het Se­cre­ta­riaat Rooms Katho­lie­ke Kerk (SRKK) wor­den besteld. Een samen­vat­ting van de desbe­tref­fen­de richt­lij­nen wordt overigens jaar­lijks afgedrukt in het Di­rec­to­rium voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie. (SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose