Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Informatiemap Diaconaal Weekend 12/13 november

gepubliceerd: donderdag, 7 juli 2011

Kwets­ba­re mensen staan centraal in het Dio­ce­saan Diaco­naal Weekend dat dit jaar plaats­vindt op 12 en 13 no­vem­ber. Kwets­baar­heid die zich laat zien in af­han­ke­lijk­heid van bijstand, schuld­hulp, de immigratie­dienst. Maar ook bij­voor­beeld in een­zaam­heid. Het doel van het Diaco­naal Weekend is om aan­dacht te vragen voor de diaconale opdracht van de pa­ro­chies.

Informatiemap Diaconaal Weekend 12/13 novemberHet thema is in het hele bisdom het­zelfde. De pa­ro­chies en regio’s bepalen zelf welke mensen in hun omge­ving in het licht gezet wor­den. Om uw pa­ro­chie en regio hierbij te onder­steunen heeft de Dio­ce­sane Dienst Caritas een In­for­ma­tiemap ont­wik­keld met allerlei sug­ges­ties. Zowel inhou­de­lijk als voor de organi­sa­tie en de li­tur­gie.

Klik hier voor de In­for­ma­tiemap (PDF)

In de in­for­ma­tiemap zijn, ter in­spi­ra­tie, vijf herken­ba­re en actuele noden in onze samen­le­ving opgeno­men met in­for­ma­tie en moge­lijk­he­den voor de pa­ro­chie. Zo wor­den schul­den, leven van de bijstand, leven zon­der do­cu­menten en een­zaam­heid belicht. Ook de we­reld­wijde zorg is opgeno­men door aan­dacht voor de Mil­len­niumdoelen. Wij zijn verheugd over de samen­wer­king met collega Ko Schuurmans. Hij geeft het belang aan van de een­heid tussen diaconie en li­tur­gie en ver­zorgt de li­tur­gische bijdrage.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose