Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag en foto’s Amsterdamse sacramentsprocessie

gepubliceerd: maandag, 27 juni 2011

‘Met deze bij­zon­dere bede­tocht over de grachten willen we mensen laten zien dat wij iets heel waarde­vols te bie­den hebben. Wij dragen Jezus in gedaante van brood mee’, aldus rector Willem Schnell van de or­ga­ni­se­rende Onze Lieve Vrouwe­kerk. De bonte stoet trok veel aan­dacht van het Am­ster­damse publiek en van toe­risten.

Gods­dienst geen privé-aan­gele­gen­heid

Schnell: ‘Jezus is niet alleen een figuur uit het verle­den. Hij blijft zich aan ons geven in de hostie, heeft dus een bood­schap voor de mens anno 2011. Met deze jaar­lijkse pro­ces­sie willen we dat let­ter­lijk laten zien aan de mensen op straat.’ Chris­te­nen van diverse kerken en etnische komaf liepen mee. De ‘am­bas­sa­deur’ van het Vati­caan, nuntius mgr. François Bacqué, droeg de hostie mee in een monstrans onder een baldakijn. Hij werd afgewisseld door hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den.

De pro­ces­sie is volgens rector Schnell ook be­lang­rijk als uiting van gods­dienst­vrij­heid: ‘Er bestaat een wijdverbreid idee dat gods­dienst­be­le­ving louter een privé-aan­gele­gen­heid is, iets binnen­ka­mers. Maar religie heeft ook een maat­schap­pe­lijk belang. Het is een bind­mid­del voor de samen­le­ving. Ook dat is voor ons een reden om de straat op te gaan.’

‘Er is een ten­dens om de gods­dienst­vrij­heid te beknotten’, aldus Schnell. ‘Je ziet het onder andere in de dis­cus­sies over de vrij­heid van onder­wijs. Met deze oecu­me­nische en multiculturele pro­ces­sie willen chris­te­nen laten zien dat gods­dienst juist het goede naar boven brengt.’

Veel­kleu­rig

De bid­tocht vanuit de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht ver­trok dit jaar voor de achtste keer. Onder aan­voe­ring van de fanfare Spaarnebazuin uit Haar­lem trokken bis­schop­pen, pries­ters, reli­gi­euzen en een duizendtal gelo­vi­gen met een hostie in een monstrans over de grachten.

De ge­meen­schappen van de or­ga­ni­se­rende Onze Lieve Vrouwe­kerk: de Am­ster­damse en Suri­naamse katho­lie­ken en de Syrisch-orthodoxen, liepen samen met dele­ga­ties van ver­schil­lende orthodoxe en oosterse kerken. Het geheel gaf een veel­kleu­rige aan­blik; niet alleen voor de ver­baasd toekijkende Am­ster­dammers maar ook voor toe­risten die de pro­ces­sie vanuit rond­vaartboten fotografeer­den.

Oecu­me­nisch

De pro­ces­sie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegen­heid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwe­kerk. Dat was in de hoofd­stad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stads­bestuur in dat jaar over­ging naar de Re­for­ma­tie wer­den pro­ces­sies verbo­den. Het zogeheten pro­ces­sie­ver­bod gold eeuwen­lang voor vrijwel het gehele Neder­landse grond­ge­bied boven de rivieren. De wijzi­ging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan open­ba­re reli­gi­euze mani­fes­ta­ties, die in 1989 ook expliciet bij wet wer­den toe­ge­staan.

De Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk, die thans is toe­ver­trouwd aan pries­ters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe moge­lijk­heid gebruik gemaakt. Nu ook dit jaar diverse oosterse kerken samen met de katho­lie­ken hebben deel­ge­no­men, lijkt het erop dat zich een nieuwe oecu­me­nische traditie in de hoofd­stad heeft geves­tigd.

(Foto­­gra­fie: Janny van der Wal)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose