Bisdom Haarlem-Amsterdam


Mgr. Van den Hout bisschop van Roermond

gepubliceerd: vrijdag, 21 juni 2024
foto: Bisdom Roermond
Mgr. Ron van den Hout
Mgr. Ron van den Hout

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bis­schop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Paus Fran­cis­cus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot op­vol­ger van de eind vorig jaar overle­den mgr. Harrie Smeets en tot 25e bis­schop op de zetel van Roermond.

Omdat mgr. Van den Hout al bis­schop is, hoeft er geen bis­schops­wij­ding meer plaats te vin­den. Wel zal hij tij­dens een pontificale vie­ring op 24 au­gus­tus in de Sint-Christoffel­kathe­draal in Roermond de bis­schops­ze­tel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij offi­cieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

Afkomst

Mgr. Cornelis Fran­cis­cus Maria (Ron) van den Hout is op 11 no­vem­ber 1964 geboren in Tilburg als oudste in een Brabants gezin van drie kin­de­ren. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de hui­dige ge­meen­te Hilvarenbeek ten zui­den van Tilburg. Afkoms­tig uit een familie met een agra­rische ach­ter­grond koos mgr. Van den Hout aan­vanke­lijk voor een studie aan de Hogere Tuin­bouw­school in ’s-Hertogen­bosch. Na het afron­den van deze oplei­ding besloot hij een andere weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn pries­terroe­ping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de pries­ter­oplei­ding aan het Sint-Jans­cen­trum in ’s-Hertogen­bosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot pries­ter gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kape­laan in zijn stage­paro­chie in Helmond.

Studie

Van 1994 tot 1997 stu­deerde mgr. Van den Hout Bijbelse Theo­lo­gie aan de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit Gregoriana in Rome en behaalde hij een licenciaat in het Oude Testa­ment. Terug in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de Bom­me­ler­waard, als deken van het dekenaat Heus­den-Waalwijk-Zalt­bom­mel (2009-2012). Tege­lijker­tijd werkte hij aan een disser­ta­tie die in 2009 aan de Radboud Uni­ver­si­teit Nijmegen werd verde­digd. Vanaf 2012 tot 2017 was mgr. Van den Hout vica­ris-generaal van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch. Ook gaf hij les aan diverse pries­ter­oplei­dingen, waar­on­der het groot­semi­narie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testa­ment was. Op 1 april 2017 werd mgr. Van den Hout benoemd tot bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Hij koos toen voor de wapen­spreuk ‘In exilio spes’ (In balling­schap is er hoop).

Welkom

Dio­ce­saan admini­strator mgr. René Maessen en hulp­bis­schop mgr. Everard de Jong zijn zeer verheugd met de benoe­ming van mgr. Van den Hout en heten hem mede namens het ka­the­draal kapit­tel en de mede­wer­kers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg. Zij zijn ervan overtuigd dat hij een waar­dige op­vol­ger zal zijn van de helaas veel te vroeg overle­den mgr. Smeets.

Arsacal

Ook Mgr. Hendriks heeft op zijn Arsacal.nl een felici­ta­tie geplaatst:

Videoreactie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose