Bisdom Haarlem-Amsterdam


Urlaubsseelsorge Texel

Van donderdag 27 juni t/m zondag 25 augustus

gepubliceerd: dinsdag, 25 juni 2024
foto: Stephan Hill
Urlaubsseelsorge Texel

Donder­dag start opnieuw het duits­ta­lige vakantie­pas­to­raat ‘Urlaubsseelsorge’ van het Bisdom Essen op het vakantie-eiland Texel. Bijna twee maan­den zullen ziel­zor­ger en vrij­wil­li­gers kerk­diensten, excursies, spel­le­tjes en knutsel­acti­vi­teiten aanbie­den. Ook het weke­lijkse zingen in de duinen staat weer op het pro­gram­ma.

Op don­der­dag 27 juni opent het duits­ta­lige vakantie­pas­to­raat ‘Urlaubsseelsorge’ van het bisdom Essen weer zijn cara­van op het vakantie-eiland Texel. Tot en met 25 au­gus­tus or­ga­ni­se­ren de teams van ziel­zor­gers en vrij­wil­li­gers speel- en vrije­tijds­acti­vi­teiten, nodigen mensen uit voor Duits­ta­lige Kerk­diensten op het eiland, excursies, spel­le­tjes en sport of gebeds­tij­den bij de vuurtoren, in het natuurreservaat of op het strand. Verder zijn er in de vakantiebiblio­theek in de cara­van op cam­ping Kogerstrand in De Koog veel lees­ma­te­riaal en spel­le­tjes voor kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen te vin­den.

Elke week een nieuw pro­gram­ma

In deze twee maan­den op Texel presen­te­ren de vakantiepas­to­rale teams elke week een nieuw pro­gram­ma. Het pro­gram­ma bestaat uit vaste onder­de­len zoals de kerk­diensten of het openlucht zingen in de duinen (dins­dag 19.00 uur naast Hotel Opduin in De Koog). Maar er zijn ook wisselende ac­ti­vi­teiten zoals Vikingschaaktoernooien op het strand, knutselen met strandvondsten, wan­de­lin­gen, geloofs­ge­sprekken of sportieve ac­ti­vi­teiten.

Alle week­pro­gramma's en ver­dere in­for­ma­tie zijn te vin­den op de web­si­te, bij de cara­van op cam­ping Kogerstrand, in de kerken in De Koog en De Cocks­dorp en op Facebook en sinds kort ook Instagram. Alle pro­gram­ma's zijn volle­dig in het Duits, over het alge­meen gratis en toe­gan­ke­lijk voor alle geïn­te­res­seer­den - ongeacht afkomst, confessie of leef­tijd.

Pro­gram­ma van don­der­dag 27 juni t/m zon­dag 25 au­gus­tus

Urlaubsseelsorge Texel

De Koog

(voor­ma­lige) St. Boni­fa­tius­kerk, Nikadel 13 (tegen­over de Lidl)
11.00 uur Zondag
19.30 uur Woens­dag
19.30 uur Vrij­dag

De Cocks­dorp

Francisca Romana Kerk, Molenlaan 2
19.30 uur Zater­dag

Unterwegs

Wisselende plaatsen
18.00 uur Zondag

Meer dan 55 jaar actief op Texel

Al meer dan 55 jaar zet het vakantie­pas­to­raat ‘Urlaubsseelsorge’ - voor­heen als ‘Touristenseelsorge’ bekend - zich in voor Duits­ta­lige vakantie­gan­gers in de zomer op Texel. Het centrum is de witte cara­van met de nieuwe magenta­kleu­rige stickers. Hij staat op de cam­ping Kogerstrand plek X32 - en is bereik­baar via de strandopgang bij Hotel Opduin of via de cam­ping: als je langs de speeltuin en het sport­veldje links van de centrale receptie loopt, zie je de cara­van op een heuvel staan links van het volgende washuisje. De meeste kerk­diensten wor­den gevierd in de voor­ma­lige katho­lie­ke Sint Boni­fa­tius­kerk (Nikadel 13, De Koog, tegen­over de ‘Lidl’ super­markt). Deze Kerk is eigen­lijk al heel lang geen actief kerk meer. Ze is inmiddels een gemeen­schap­pe­lijke eve­ne­mentenhal - maar in de zomer maakt het vakantiepas­to­raal team er bijna twee maan­den lang weer een gebedshuis van.

Urlaubsseelsorge TexelBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose