Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diaconaal weekend stelt kwetsbare mens centraal

gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2011

Kwets­ba­re mensen staan centraal in het Dio­ce­saan Diaco­naal Weekend dat dit jaar plaats­vindt op 12 en 13 no­vem­ber. Kwets­baar­heid die zich laat zien in af­han­ke­lijk­heid van bijstand, schuld­hulp, de immigratie­dienst. Maar ook bij­voor­beeld in een­zaam­heid. Het doel van het Diaco­naal Weekend is om aan­dacht te vragen voor de diaconale opdracht van de pa­ro­chies.

Diaconaal weekend stelt kwetsbare mens centraalHet thema is in het hele bisdom het­zelfde. De pa­ro­chies en regio’s bepalen zelf welke mensen in hun omge­ving in het licht gezet wor­den. Om uw pa­ro­chie en regio hierbij te onder­steunen heeft de Dio­ce­sane Dienst Caritas een In­for­ma­tiemap ont­wik­keld met allerlei sug­ges­ties. Zowel inhou­de­lijk als voor de organi­sa­tie en de li­tur­gie. De In­for­ma­tiemap wordt op de Dag van de Caritas op 25 juni a.s. in Heiloo ge­pre­sen­teerd. Eind juni krijgen de pa­ro­chies en de parochiële caritasin­stel­lingen een exemplaar toe­ge­stuurd. Op de web­si­te van het bisdom en op Extranet kunt u dan ook de digitale versie down­loa­den.

In de in­for­ma­tiemap zijn, ter in­spi­ra­tie, vijf herken­ba­re en actuele noden in onze samen­le­ving opgeno­men met in­for­ma­tie en moge­lijk­he­den voor de pa­ro­chie. Zo wor­den schul­den, leven van de bijstand, leven zon­der do­cu­menten en een­zaam­heid belicht. Ook de we­reld­wijde zorg is opgeno­men door aan­dacht voor de Mil­len­niumdoelen. Wij zijn verheugd over de samen­wer­king met collega Ko Schuurmans. Hij geeft het belang aan van de een­heid tussen diaconie en li­tur­gie en ver­zorgt de li­tur­gische bijdrage.

De mede­wer­kers van de Dio­ce­sane Caritas wensen u succes en plezier toe bij de voor­be­rei­ding van een Diaco­naal Weekend / Zondag in uw pa­ro­chie of regio. Voor vragen en opmer­kingen: 023-5112600 of caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose