Bisdom Haarlem-Amsterdam


Open Kloosterdag - Wat is jouw verhaal?

Zondag 9 juni

gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024

Alweer voor de elfde maal wordt dit jaar Open Klooster­dag gehou­den. Zo’n 30 kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwel­ko­men. Met dit ini­tia­tief willen reli­gi­euzen laten zien dat de keuze voor het klooster een eigen­tijdse levens­keuze is. Zij ver­tellen hoe zij reli­gi­eus leven in deze tijd vorm­ge­ven.

Wat is jouw verhaal?

Tijdens deze Open Klooster­dag willen de zusters, paters en broe­ders graag hun verhaal ver­tellen. Wie zijn zij? Hoe ziet hun dage­lijks leven eruit? Waar staan ze voor? Ze ver­tellen graag waarom zij kiezen voor een leven als reli­gi­eus; om zich in te zetten voor anderen; hun leven te wij­den aan mensen en aan God. En ze horen graag wat jouw verhaal is!

Gevarieerde pro­gram­ma's

Elk deel­ne­mend klooster biedt een eigen pro­gram­ma variërend van exposities, rond­lei­dingen, gesprekken met reli­gi­euzen en de moge­lijk­heid om mee te vieren en te bid­den. De ont­moe­ting met de reli­gi­euzen en hun spiri­tua­li­teit staat centraal tij­dens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven.

Meer in­for­ma­tie

Op de speciale web­si­te staat een over­zicht van alle deel­ne­mende kloosters en hun pro­gram­ma's. Dit over­zicht wordt in de loop van de tijd ver­der aan­ge­vuld. Meer in­for­ma­tie is te krijgen bij de KNR (Kon­fe­ren­tie van in Neder­land geves­tigde Reli­gi­euzen).

Vorige Open Klooster­da­gen

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose