Bisdom Haarlem-Amsterdam


Pausboodschap Roepingenzondag

Wat vraagt God van jou?

gepubliceerd: donderdag, 11 april 2024

Op zon­dag 21 april is het Roepingen­zon­dag. Deze vierde zon­dag van Pasen, waarop traditie­ge­trouw een gedeelte van het Evan­ge­lie over de goede Herder wordt gelezen, is sinds 1963 de Wereld­ge­beds­dag voor roe­pingen.

Die dag wordt in het bij­zon­der gebe­den voor de bij­zon­dere roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven. Het thema in Neder­land is dit jaar: ‘Wat vraagt God van jou?’ Paus Fran­cis­cus zegt in zijn bood­schap voor deze zon­dag dat we zijn Ge­roe­pen om hoop te zaaien en vrede te stichten.

Het Interdio­ce­saan Roepingen­over­leg (IRO), het lan­de­lijk samen­wer­kingsor­gaan tussen bis­dom­men en reli­gi­euzen, heeft bij gelegen­heid van Roepingen­zon­dag ma­te­ri­aal naar de pa­ro­chies gezon­den om de aan­dacht voor en het gebed om roe­pingen te bevor­de­ren.

Een oproep aan ons allemaal

Rector Kuipers van de Utrechtse pries­ter­oplei­ding het Ariëns­in­sti­tuut is voor­zit­ter van het IRO. Hij licht het thema toe: “De vraag ‘Wat vraagt God van jou?’ is rele­vant voor mensen van alle tij­den. In zijn bood­schap voor Roepingen­zon­dag houdt paus Fran­cis­cus ons voor dat ons leven pas voldoe­ning vindt als we ont­dek­ken wie we zijn, wat onze gaven zijn, waar we ze vrucht kunnen laten dragen en welke weg we kunnen volgen om tekens en instru­menten te zijn van liefde, schoon­heid en vrede.

De paus schrijft onder meer: ‘Als volk van God onderweg in deze wereld, bezield door zijn Heilige Geest en ingevoegd als levende stenen in het Lichaam van Christus, komen we tot het besef dat we leden zijn van een grote familie, kin­de­ren van de Vader en broers en zussen van elkaar. Wij zijn geen in ons­zelf op­ge­slo­ten eilan­den, maar delen van een groter geheel. Daarom draagt de Wereld­ge­beds­dag voor roe­pingen het stempel van de synodali­teit: er zijn veel cha­risma’s en wij zijn ge­roe­pen om naar elkaar te luis­te­ren en samen op weg te zijn om deze te ont­dek­ken en om te on­der­schei­den waartoe de Geest ons roept voor het wel­zijn van allen.’

Bij deze onder­schei­ding komt het dus aan op de vraag: wat vraagt God van jou? Het is een oproep aan ons allemaal om tijd en ruimte te vin­den voor stilte en gebed, te luis­te­ren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt,” aldus Kuipers.

De IRO-voor­zit­ter bena­drukt dat aan­dacht voor en bevor­de­ren van roe­pingen een zeer be­lang­rijke taak is binnen de pa­ro­chies. “De zorg om voldoende her­ders in de toe­komst is een ge­za­men­lijke en blijvende verant­woor­de­lijk­heid van alle gelo­vi­gen. Niet alleen op Roepingen­zon­dag, maar elke dag opnieuw.”

Ac­ti­vi­teiten

Op zater­dag 20 april wordt in het kader van Roepingen­zon­dag een gebeds­dag voor roe­pingen gehou­den op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, waar ook het Groot­semi­narie St, Wil­li­brord is geves­tigd.

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut houdt op zater­dag 8 juni een Open Dag. Geïn­te­res­seer­den zijn die dag welkom op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang voor een pro­gram­ma van 9.00 tot 14.30 uur.

Ma­te­ri­aal

Ook deze keer zijn er een aantal ma­te­ri­alen be­schik­baar om Roepingen­zon­dag onder de aan­dacht te brengen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose