Bisdom Haarlem-Amsterdam


Studiedag - De toekomst start ... thuis

Maandag 22 april - 15.30 uur - MariŽnkroon Nieuwkuijk

gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024
Studiedag - De toekomst start ... thuis

Een betere toe­komst, dat wil ie­der­een, maar waar begin je? Een stabiele samen­le­ving waarin iedere mens kan floreren, begint bij het inves­te­ren in gezonde en stabiele ge­zin­nen. Kar­di­naal W. Eijk is op maan­dag 22 april een van de sprekers tij­dens de studie­mid­dag ‘De toe­komst start ... thuis’ waar wordt ingezoomd op gezins­be­leid en de rol van het gezin voor de samen­le­ving.

Belang van het gezin voor de samen­le­ving

Sprekers

Kardinaal Eijk (foto: Aartsbisdom Utrecht)
Kar­di­naal W. Eijk,
foto: Aarts­bis­dom Utrecht
Hélène Selderhuis, beleidsadviseur van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP)
Hélène Selderhuis,
beleids­ad­vi­seur van
Europarle­mentariër
Bert-Jan Ruissen (SGP)
Vincenzo Bassi, voorzitter FAFCE
Vincenzo Bassi,
voor­zit­ter FAFCE

De samen­le­ving is in zekere zin de spiegel van het gezin. De kenmerken die het gezin sterk maken, zoals trouw, dienst­baar­heid en zelf­waarde, dreigen steeds ver­der uit de maat­schap­pij te ver­dwij­nen. Afname van de gees­te­lij­ke ge­zond­heid van met name jon­ge­ren, toe­ne­mende een­zaam­heid onder ouderen en een proble­ma­tische demo­gra­fische ont­wik­ke­ling, zijn slechts een paar gevolgen die zich steeds dringen­der aandienen. Kar­di­naal Eijk staat op de studie­mid­dag stil bij deze on­der­wer­pen.

Ini­tia­tief

Het ini­tia­tief voor de studie­mid­dag is geno­men door Gezins­Plat­form.NL in samen­wer­king met FAFCE en opGROEIsymposium. “Het gezin verdient meer aan­dacht en onder­steu­ning binnen maat­schap­pij en Kerk”, aldus Yvonne Koopman, voor­zit­ter van Gezins­Plat­form.NL. De studie­mid­dag wil verant­woor­de­lijken voor gezins­be­leid, organi­sa­ties en allen die zich voor ge­zin­nen inzetten ervan bewust maken dat zij een stem hebben - en motiveren die te gebruiken - in de ont­wik­ke­ling van een visie op de toe­komst waarin de waarde en de rol van het gezin wordt erkend en ge­waar­deerd.

Hélène Selderhuis en Vincenzo Bassi

Naast kar­di­naal Eijk geven ook Hélène Selderhuis (beleids­ad­vi­seur Europarle­ment SGP) en Vincenzo Bassi (voor­zit­ter FAFCE) een lezing. Mw. Selderhuis spreekt over de invloed van Europa op gezins­be­leid, ook in Neder­land. Voor­zit­ter V. Bassi bezoekt Neder­land voor het eerst namens FAFCE, de federatie van katho­lie­ke gezins­orga­ni­sa­ties in Europa, en gaat o.a. in op de rol van het gezin in de samen­le­ving en het belang van een ver­te­gen­woor­diging van het gezin rich­ting de over­heid.

Welkom

Vanaf 15.00 uur staan de deuren van con­fe­ren­tie­cen­trum Mariënkroon aan de Abdijlaan 8 in Nieuwkuijk open. Er is ruime par­keer­gele­gen­heid. De studie­mid­dag start om 15.30 uur en zal tot ca 20.00 uur duren. Naast de lezingen is er, onder andere tij­dens een uit­ge­breid buffet, ruim gelegen­heid voor ont­moe­ting en uit­wis­se­ling zodat de deel­ne­mers elkaar kunnen leren kennen, van gedachten kunnen wisselen en elkaar kunnen bemoe­digen.

Week van het Gezin

De studie­mid­dag vindt plaats in aanloop naar de Week van het Gezin (11 t/m 17 mei) die Gezins­Plat­form.NL dit jaar voor de tweede keer or­ga­ni­seert, en de Europese verkie­zingen (6 juni).

Details

datum: maan­dag 22 april 2024
tijd: van 15.30 tot ongeveer 20.00 uur
locatie: Con­fe­ren­tie­cen­trum Mariënkroon
Abdijlaan 8 Nieuwkuijk
aanmel­den: www.gezins­plat­form.nl/studie­dag
kosten: € 25 per persoon inclusief buffet

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose