Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Het Passiekruis

Het lijdensverhaal krachtig verbeeld

gepubliceerd: dinsdag, 26 maart 2024

PassiekruisPa­ro­chies en kerken zijn erf­goed- en schatbe­waar­ders. De gebouwen zijn in een bepaalde stijl opge­trok­ken. In iedere kerk zijn er kunst­schatten: van een glas-inloodraam tot een heiligen­beeld, van li­tur­gische voorwerpen tot aan kunst met een grote K. SamenKerk opent voor u een klein kiertje van deze schat­ka­mer.

Sinds de vroegchris­te­lijke tijd wordt de Goede of Heilige Week gevierd. In deze week, voor­af­gaand aan Pasen, wordt op ver­schil­lende momenten stil­ge­staan bij het lij­den, sterven en de ver­rij­ze­nis van Christus. In de kerk zijn allerlei kunstui­tingen die de gelo­vi­ge helpt bij de con­tem­pla­tie hierover.

Functie

In iedere katho­lie­ke kerk is wel een kruis­wegs­ta­tie te vin­den. Vaak zijn het schil­derijen of reliëfs van gips, aarde­werk, hout of brons. In veer­tien scènes wordt ver­beeld wat er met Christus gebeurde, vanaf het moment dat Hij ver­oor­deeld werd in het paleis van Pontius Pilatus tot de kruisi­ging op Golgotha. Op Goede Vrij­dag wordt in de meeste kerken om drie uur in de mid­dag de kruis­weg als devotie­oefe­ning afgelegd. Vroe­ger werd dan een passie­kruis door de pastoor mee­ge­dragen langs de staties. Door de aan­blik op het kruis wordt de gelo­vi­ge eraan herinnerd wat Christus op zijn weg naar het kruis moest doorstaan.

Zweetdoek van Veronica

Een passie­kruis (Arma Christi) verschilt van een ‘gewoon’ kruis omdat het corpus, het lichaam van Christus, niet aan het kruis hangt. Daarvoor in de plaats is vaak de zweetdoek van Veronica gedrapeerd over de hori­zon­tale kruisarmen, zoals te zien is op het passie­kruis van de H. Maria Magdalena­kerk in Zaan­dam en op die van de O.L.V. Rozen­krans­kerk in de Goorn. Een andere variant is de zweetdoek met daarop een afdruk van het gelaat van Christus. Op het passie­kruis uit de H. Antonius van Padua­kerk in Haar­lem bij­voor­beeld is centraal onder het Lam Gods de zweetdoek van Veronica geplaatst met daarop een geschil­derd gelaat van Christus met doornen­kroon en bebloed gelaat. Op de kruisarmen zijn de vier evan­ge­lis­ten­sym­bolen afge­beeld.

Lijdens­werktuigen

Op het passie­kruis in Zaan­dam en Haar­lem zien we ook meer­dere lij­dens­werktuigen, die aan het kruis beves­tigd of erop geschil­derd zijn. Het gaat hier om objecten die de gelo­vi­ge her­in­ne­ren aan de ver­schil­lende momenten van Jezus’ lij­den en sterven, zoals een doornen­kroon die de soldaten voor Hem vlochten en Hem op het hoofd zetten terwijl ze spottend riepen dat Hij de koning van de Joden was (Mc. 15,17-18); een gesel waar­mee Hij geslagen werd (Joh. 19,1); drie nagels en een hamer, waar­mee Hij aan het kruis gena­geld werd (Mt. 27,35); boven het hoofd van Christus plaatsten ze een tekstbordje met daarop het opschrift ‘Dit is de koning van de Joden’ (Lc. 23,38); de dobbel­ste­nen waar­mee de Romeinse soldaten om zijn kleren dobbel­den (Lc. 23,34), een riet met daarop een spons waar­mee Christus van soldaten te drinken kreeg toen Hij aan het kruis hing (Joh. 19,28); een speer waar­mee een Romeinse soldaat door zijn rechterzijde stak om te zien of Hij dood was (Joh. 19,34); een tang waar­mee de nagels uit zijn lichaam gehaald wer­den en een lad­der, waar­mee Jozef van Arimatea zijn lichaam van het kruis haalde toen Hij de geest had gegeven (Joh. 19,38).

Niet elk passie­kruis hangt vol met de opgesomde lij­dens­werktuigen. Soms is er slechts sprake van een enkel ele­ment, zoals een speer en riet met spons die gekruist tegen het kruis geplaatst zijn. Een enkele keer zijn er ele­menten toe­ge­voegd, die niet direct op het lij­dens­ver­haal betrek­king hebben. Op het passie­kruis van de H. Vitus­kerk in Hilversum, bij­voor­beeld, zijn op het kruishout een miskelk als eucha­ris­tisch symbool geplaatst en een Heilig Hart als teken van Christus’ grenze­loze liefde voor de mens. Rechts daar­van op de hori­zon­tale kruisbalk een lantaarn als symbool van zijn over­win­ning op de dood. De haan aan de voet van het kruis sym­bo­li­seert Petrus’ verlooche­ning van Christus. Al deze zaken op het passie­kruis zijn als het ware een hulp­mid­del voor de gelo­vi­ge om het lij­den en sterven van Christus (beter) te doorvoelen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose