Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

40.000 katholieke jongeren bijeen in Düsseldorf

Driehonderd Nederlandse jongeren op stadsmissie in Aken

gepubliceerd: vrijdag, 27 mei 2011

Door Giuseppe Gennarini

Vijf­hon­derd katho­lie­ke Neder­landse jon­ge­ren, onder wie een flink aantal uit ons bisdom, trekken zon­dag naar het Duitse Düsseldorf voor een ont­moe­ting met veer­tig­dui­zend leef­tijd­ge­no­ten. Onderweg naar Düsseldorf zal een groep van 300 Neder­landse jon­ge­ren evan­ge­li­se­ren door een stads­mis­sie te doen in Aken. Deze jon­ge­ren horen tot de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg.

In 2005 stroomde de Arena in Amsterdam volAls voor­be­rei­ding op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die in au­gus­tus in Madrid zullen plaats­vin­den, zullen Kiko Argüello en Carmen Hernandez, initiatoren van de Neokatechumenale Weg en Pater Mario Pezzi, 40.000 jon­ge­ren ont­moe­ten uit heel Europa. De ont­moe­ting zal op 29 mei 2011 plaats­vin­den om 15:00 uur, in de Esprit Arena te Düsseldorf en zal wor­den voor­ge­gaan door Kar­di­naal Joachim Meisner, aarts­bis­schop van Keulen.

Onderweg naar Düsseldorf, zullen deze jon­ge­ren ‘stads­mis­sies’ hou­den in heel Duits­land door Jezus Christus te ver­kon­di­gen met hun erva­ring en zij zullen jon­ge­ren uit­no­di­gen om deel te nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Madrid met de Heilige Vader Paus Bene­dic­tus XVI. Tijdens de ont­moe­ting, voor de roe­pingen, zal het symfo­nisch oeuvre “Het lij­den van de on­schul­digen”, dat gecompo­neerd is door Kiko Argüello, wor­den uitge­voerd.

Inter­view met Kiko

Wij hebben Kiko gevraagd naar het waarom van deze ont­moe­ting ter voor­be­rei­ding op Madrid.

Kiko: De onmoe­ting in Madrid zal een heel be­lang­rijk eve­ne­ment zijn voor de toe­komst van Europa en wij willen de jon­ge­ren voor­be­rei­den. In Madrid zullen ongeveer 200.000 jon­ge­ren van de neokatechumenale ge­meen­schappen komen uit de hele wereld en iedere groep zal onderweg enkele dagen stoppen om te evan­ge­li­se­ren in een dorp of stad.”

Vraag: Waarom deze symfonie voor­stel­len aan de jon­ge­ren als voor­be­rei­ding op Madrid?
Kiko: Dit kleine oeuvre presen­teert de Maagd Maria onder het kruis, die het lij­den van haar zoon aanschouwt, zij ondergaat het schandaal van het lij­den van de on­schul­digen in haar vleees, in het vlees van haar zoon: “Ah, wat een pijn”, zingt een stem terwijl een zwaard haar ziel doorboort. Het lij­den van de on­schul­digen: mensen liggend op straat, dood van de kou; verlaten kin­de­ren verzameld in verschrikke­lijke wees­hui­zen, waar zij mis­bruikt wor­den; die vrouw die ik leerde kennen die Parkinson had, verlaten door haar man, geslagen door haar men­taal zieke zoon met een stok, bedelend voor mij huis; rijen naakte vrouwen en kin­de­ren die rich­ting de gas­ka­mers gaan.... wat een mysterie is het lij­den van de on­schul­digen die de zonde van de anderen dragen!”

Vraag: Dit concert is ook uitge­voerd in Israël voor een aanzien­lijke groep Joden die erg onder de indruk waren. Rabbi Rosen heeft verklaard: “Wij hebben iets wer­ke­lijk magnifieks ervaren,  ... dit magnifieke opus heeft een diepe He­breeuwse weerklank getoond met de Joodse iden­ti­teit, met het Joodse lij­den en met de Joodse hoop.” Ook Rabbi Levkovitz was erg onder de indruk: “Na een muziek die zoveel pijn uitdrukt, is het moei­lijk om te spreken.. Deze muziek heeft volgens mij heel veel lij­den geuit die in de wereld is. Ik heb veel geleerd van deze muziek, omdat de muziek iets is dat vanuit de ziel komt, vanuit een inner­lijke plek. Ik ben hier geko­men om te zeggen dat ik mij voel zoals bij de dagen van de Messias!” Tenslotte heeft de directeur van het conservatorium in Jeru­za­lem gezegd: “Ik had geen idee hoe­zeer ik ontroerd zou zijn en hoe­zeer dit mij zou hebben veran­derd voor de rest van mijn leven... ik heb een grootte en zuiver­heid van geloof, liefde en soli­da­ri­teit gehoord die mij ver­baasd heeft gelaten... deze muziek heeft iets in mij veran­derd en nu voel ik mij verbon­den aan een andere uni­ver­se­le reali­teit”. Waarom heeft u in die gelegen­heid dit concert opgedragen aan de slacht­of­fers van de holo­caust?
Kiko: Som­mi­gen zeggen dat na de afschuw van Ausch­witz men niet meer in God kan geloven. Nietzsche schreef: “Als God bestaat en niet degenen die lij­den helpt, is hij een monster. En als hij hen niet kan helpen, is hij geen God, bestaat hij niet”. Nee, het is niet waar! God is mens­ge­wor­den om het lij­den van alle on­schul­digen op zich te nemen. Een bewaker in Ausch­witz ver­telt dat hij, kijkend naar de rij ver­oor­deel­den die gingen sterven, een diepe pijn in zijn hart voelde en een stem hoorde, niet wetend waar het vandaan kwam, die zei: “ga naakt in de rij staan en ga naar de dood”. Dit is wat Jezus heeft gedaan: Hij is de on­schul­dige, compleet on­schul­dig, het lam dat naar de slacht­bank wordt geleid zon­der zijn mond te openen, hij draagt de zon­den van allen. Wij willen de Maagd aanschouwen en onder­steunen die het zwaard aanvaardt die volgens de profeet Ezechiël God heeft voor­be­reid voor de zon­den van zijn volk en die nu, de ziel van deze arme vrouw doorsteekt en ook Jezus wanneer in het hof van Gethsemane een engel hem hielp om de beker te drinken die voor de zon­daars was bereid. De profeet Ezechiël spreekt over dit zwaard en deze beker.

Vraag: Wat betekent deze profetie van Ezechiël over het zwaard en de beker?
Kiko: God heeft zijn volk gezien, die Hij had uitgekozen om getuige van zijn liefde jegens alle mensen te zijn, die hem echter verlaat en erger dan andere volkeren wordt; dan noemt de profeet het aantal zon­den die het volk doet: zon­den van seks, incest tussen broer en zus; vaders die hun dochter mis­bruiken of met de schoon­doch­ter naar bed gaan; mannen die overspel plegen met de vrouw van de buurman; de sabbat die niet wordt ge­res­pec­teerd door de liefde naar het geld; de mensen vol geweld en leugens die bloed vergieten; de afgo­den­dienst waardoor kin­de­ren aan Moloch wor­den opgeofferd... God zei tegen zijn volk om niet Egypte als bond­ge­noot te nemen, die des­tijds de mach­tigste natie was en dus de grootste men­se­lijke zeker­heid. Dit kan het volk niets schelen en het gaat door in deze afgrond van geweld en per­ver­sie. De profeet maakt een aanzien­lijke lijst met alle gruwelda­den die gedaan zijn en schreeuwt dan: “Een zwaard, een zwaard is geslepen om te slachten”. Toen kwam Nebukadnessar en het zwaard bereikte Jeru­za­lem en het bloed vloeide door de straten en men stak de tempel in brand en men bracht het hele volk naar Babylonië in balling­schap: de hele profetie van Ezechiël ging in vervulling.

Vraag: Men kan deze profetie van het zwaard begrijpen als een straf...
Kiko: Nee, dit zwaard is geen straf van God. In wer­ke­lijk­heid heeft God geduld en hij weerhoudt de cata­stro­fe van het gebeuren, omdat hij niet de dood van de zon­daar wil, maar dat hij zich bekeert en leeft; maar er komt een moment waarin de mensen met hun zon­den, afstand nemen van God, van hen­zelf en zich­zelf werpen in een afgrond.

Een fysieke afgrond, die ook een morele afgrond is, die de hel is, de totale schei­ding van God.

Het probleem is dat zij zo slecht zijn gewor­den, dat zij in een afgrond van zelfver­nie­ti­ging aan het ver­val­len zijn.

Het is geen straf en God zendt zijn zoon, de Vader zendt zijn Zoon, opdat hij de mens redt van deze hel en betrekt zijn Moeder in deze missie om de zon­den op zich­zelf te nemen. Christus zal de beker van de bitter­heid drinken en hij zal deze moeten drinken tot de laatste druppel, opdat wij de ver­gif­fe­nis van de zon­den zou­den ont­van­gen; maar bovenal opdat wij geheeld zou­den wor­den van de meest diepe hel; en zijn moe­der helpt hem door haar hart te laten doorsteken door het zwaard.

Vraag: Ook de Heilige Vader spreekt over de hel in zijn uit­no­di­ging aan de jon­ge­ren voor Madrid, vooral door een ver­band te leggen met de hui­dige situatie van Europa en het Westen:  “In som­mi­ge delen van de wereld, met name het Westen, neigt de heden­daag­se cultuur ertoe God uit te sluiten....we zien een zekere "Gods­ver­duis­te­ring",...een directe verwer­ping van het chris­ten­dom.... er heerst een sterke stro­ming van laïcisme die God naar de marge van het leven en de maat­schap­pij wil drijven en wil proberen een “paradijs” zon­der Hem te creëren. Toch leert ons de erva­ring dat een wereld zon­der God tot een “hel” wordt. Name­lijk vol egoïsme, gebroken ge­zin­nen, haat tussen in­di­vi­duen en volkeren, en een groot gebrek aan liefde, blijd­schap en hoop.”
Kiko: Inder­daad, de situatie van Europa en het Westen is heel erns­tig.

Deze profetie van Ezechiël is altijd van toepas­sing, ook voor ons vandaag: men kan niet in de wereld incest plegen, kin­de­ren vermoor­den door abortus, stelen, vermoor­den...

Het is een mach­tige profetie die de Maagd heeft aan­ge­no­men door haar zoon te ver­ge­zel­len op het kruis, boven alles om de mens te red­den van de hel: omdat het grootste lij­den niet de fysieke dood is, of de tsunami of andere rampen: de meest verschrikke­lijke zaak is de dood van de geest, het zien van het grote aantal zelfmoor­den die te­gen­woor­dig plaats­vin­den, de afgrond waarin de mens en maat­schap­pij ver­val­len door zich van God af te schei­den.

Vraag: Waarom deze profetie in deze ont­moe­ting?
Kiko: In deze ont­moe­ting zal ik de jon­ge­ren aan­moe­di­gen om sterk te zijn: Christus heeft de beker gedronken en de Maagd heeft zich laten doorsteken door het zwaard. Nu kunnen wij de wereld evan­ge­li­se­ren en de mensen de vrucht van de beker van Jezus Christus en het zwaard van de Maagd geven: de ver­rij­ze­nis en de over­win­ning over de dood.

Dit alles heeft een ver­band met de nieuwe evangeli­sa­tie: de jon­ge­ren deze vreugde en kracht geven. De muziek spreekt tot het meest diepe van ons zijn en brengt ons om de Maagd Maria te beminnen, die alles doet opdat wij kunnen evan­ge­li­se­ren en de mensen kunnen red­den.

De Neokatechumenale Weg is een Weg van Chris­te­lijke initiatie die offi­cieel door de Katho­lie­ke Kerk is erkend voor gedoopten en niet gedoopten die een itinerarium van geloof kunnen beginnen waardoor het doopsel herontdekt wordt en men een per­soon­lijke erva­ring van Christus en van de red­ding kan doen.

In de toe­spra­ken van de ont­moe­ting in de “Esprit arena” zal Ita­li­aans de voer­taal zijn en zal er ver­taald wor­den in acht ver­schil­lende talen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose