Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Van Burgsteden ontvangt bijzondere monstrans

gepubliceerd: vrijdag, 15 maart 2024

Op woens­dag 13 maart werd aan mgr. Van Burg­ste­den, hulp­bis­schop-emeritus van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en verbon­den met de commu­ni­teit van de paters Sacra­men­tijnen in Am­ster­dam, een bij­zon­dere monstrans over­ge­dragen door mgr. Van den Hende, voor­zit­ter van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Er waren meer­dere redenen om deze monstrans, afkoms­tig uit het voor­ma­lig Pau­se­lijk Neder­lands College in Rome, in 2024 juist aan mgr. Van Burg­ste­den te overhan­digen.

60-Jarig pries­ter­jubi­leum

Zo viert de 88-jarige hulp­bis­schop-emeritus, die nog steeds deelneemt aan de ver­ga­de­ringen van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, dit jaar op 15 maart zijn 60-jarig pries­ter­jubi­leum. Geboren als vijfde in een gezin van tien kin­de­ren stu­deerde hij van 1949 tot 1956 op het klein­semi­narie van de Con­gre­ga­tie van het Aller­hei­ligst Sacra­ment (Paters Sacra­men­tijnen) te Stevensbeek. Hij trad zelf ook in bij deze con­gre­ga­tie.

Eucha­ris­tisch Congres

Mgr. Van den Hende wees erop dat in 2024 het precies hon­derd jaar gele­den is dat het Eucha­ris­tisch Congres in Am­ster­dam plaatsvond, waarbij de Neder­landse kar­di­naal Van Rossum namens paus Pius XI aanwe­zig was. Van den Hende overhan­digde de monstrans tij­dens een bij­een­komst van de com­mis­sie (com­missio mixta) voor overleg tussen de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie van in Neder­land geves­tigde Reli­gi­euzen (KNR), waar­van mgr. Van Burg­ste­den ook deel uitmaakt.

De monstrans die de hulp­bis­schop-emeritus in ont­vangst mocht nemen, was in 1932 door Willem kar­di­naal van Rossum C.Ss.R (1854-1932) in Rome aan het Pau­se­lijk Neder­lands College ge­schon­ken (opgericht in 1929). De monstrans is gemaakt door het atelier van Jan Eloy en Leo Brom.

Begijnhof­ka­pel

Mgr. Van den Hende noemde het passend om de monstrans te mogen overhan­digen in de week van de Stille Omgang ter ere van het eucha­ris­tisch won­der; het pries­ter­jubi­leum van mgr. Van Burg­ste­den en in het jaar dat hon­derd jaar gele­den het Eucha­ris­tisch Congres in de woon­plaats van mgr. Van Burg­ste­den, Am­ster­dam, plaatsvond. De monstrans werd door mgr. Van Burg­ste­den met dank­baar­heid ont­van­gen en zal voor­taan gebruikt wor­den in de Am­ster­damse Begijnhof­ka­pel waar de paters Sacra­men­tijnen werk­zaam zijn.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose