Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux

Het is het vertrouwen

gepubliceerd: vrijdag, 23 februari 2024
foto: Mehmet Turgut Kirkgoz
Theresia van Lisieux
Theresia van Lisieux

“Het is het ver­trouwen en niets anders dan ver­trouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 sep­tem­ber 1896 aan haar medezuster Maria van het Heilig Hart. “Het is het ver­trouwen” (C’est la confiance) is ook de titel van de apos­to­lische exhor­ta­tie die paus Fran­cis­cus in 2023 van­wege de 150ste ver­jaar­dag van de geboorte van Theresia van Lisieux publi­ceerde. Deze exhor­ta­tie is nu in de Neder­landse vertaling te down­loa­den.

Theresia van Lisieux werd in 1873 als Thérèse Martin geboren in de Norman­dische plaats Alençon. Al vroeg ontdekte ze haar roe­ping tot de Karmel en ze vroeg op veer­tien­ja­rige leef­tijd, tij­dens een bede­vaart naar Rome, paus Leo XIII om op vijf­tien­ja­rige leef­tijd te mogen intre­den in de Karmel van Lisieux. Ze kreeg deze toestem­ming. Ze overleed in deze Karmel op 30 sep­tem­ber 1897. We kennen haar spiri­tua­li­teit vooral door haar autobio­gra­fisch werk ‘Ge­schie­de­nis van een ziel’, haar brieven en haar gedichten.

Het is het ver­trouwen

De bood­schap van paus Fran­cis­cus ‘Het is het ver­trouwen’ over Theresia van Lisieux verscheen op 15 ok­to­ber, omdat op die dag de Kerk de ge­dach­te­nis van de heilige Teresia van Avila (1515-1582) viert en de paus dui­de­lijk wil maken dat Theresia van Lisieux een vrucht is van de door Teresia van Avila ingezette her­vor­ming van de Karmel.

In zijn tekst gaat paus Fran­cis­cus in op het leven, de spiri­tua­li­teit en de bete­ke­nis van Theresia van Lisieux. Typerend voor de spiri­tua­li­teit van Theresia is in de visie van paus Fran­cis­cus de kleine weg. Het is de weg van ver­trouwen en liefde, die ook bekend staat als de weg van het gees­te­lijk kind­schap. Ie­der­een kan deze weg bewan­de­len, ongeacht zijn of haar levens­staat. Volgens Theresia van Lisieux is het niet nodig te groeien maar juist om klein te wor­den en zich veilig te weten in de armen van de Heer. Dit is “de zoete weg van de liefde die Jezus bereidt voor de kleinen en armen,” zo schrijft paus Fran­cis­cus, “het is de weg van het ware geluk.”

Theresia leefde, aldus de paus, in de zeker­heid dat Jezus haar beminde en haar per­soon­lijk kende met een liefde alsof zij de enige was in de wereld. Volgens de paus is deze liefde de sleu­tel “tot haar verstaan van het Evan­ge­lie.” Ze dom­pelde zich­zelf onder in het Evan­ge­lie en maakte zich­zelf een tijd­ge­noot van Jezus met Jozef en Maria, Maria Magdalena en de apos­te­len. Op deze manier drong ze door tot het god­de­lijk Hart van de Heer.

Ze bracht de liefde in praktijk in de een­vou­digste dingen van het dage­lijks leven en ze deed dit in ver­bon­den­heid met de Maagd Maria. In haar bele­ving was Maria de eerste die de kleine weg was gegaan.

Regen van rozen

In het ge­loofs­le­ven van Theresia vond een ver­an­de­ring plaats. In de eerste periode van haar leven koesterde ze een diep verlangen naar de hemel. Later wenste ze niet de hemel voor zich­zelf maar het goede voor ie­der­een. Ze schreef dat ze in de hemel niet passief kon zijn maar dat ze zich ook na haar dood wilde inzetten om de liefde van Jezus bekend te maken en ervoor te zorgen dat Hij geliefd werd. Zij schreef dat dit haar “regen van rozen” was. Het is het ver­trouwen in God dat ons tot liefde brengt en ons vrijmaakt.

De paus merkt op dat in een missio­naire Kerk de bood­schap zich moet concentreren op het essentiële, op wat het mooist, het grootst, het aan­trek­ke­lijkst en tege­lijker­tijd het meest nood­za­ke­lijk is. De kern van die bood­schap is “de schoon­heid van de red­dende liefde van God, geopen­baard in Jezus Christus die stierf en opstond uit de dood.” En hij zegt: “Uit­ein­de­lijk telt alleen de liefde.”

Al kort na de dood van Theresia van Lisieux ontstond er binnen de Kerk een ver­ering voor haar. Bekend is dat Moeder Teresa van Calcutta zich bij de keuze van haar klooster­naam liet vernoemen naar Theresia van Lisieux. Ook in Neder­land zijn sporen van de ver­ering van Theresia van Lisieux te vin­den. In 1999 maakten haar relieken een rondreis door Neder­land.

Theresia van Lisieux is - net zoals de heilige Fran­cis­cus van Assisi - geliefd bij gelo­vi­gen en ongelo­vi­gen. Ook de UNESCO erkent haar als een van de meest bete­ke­nis­volle personen voor de heden­daag­se mens­heid. Om haar 150ste geboorte­dag te her­denken, heeft deze organi­sa­tie een speciaal jaar aan haar gewijd.

Pausen en Theresia van Lisieux

Paus Fran­cis­cus geeft in de exhor­ta­tie een kort over­zicht van haar plaats binnen het spreken van het leer­ge­zag.

  • Pius X (1903-1914) verklaarde kort na haar dood dat Theresia de grootste heilige van de moderne tijd zou wor­den.
  • Zijn op­vol­ger, paus Bene­dic­tus XV, noemde haar eerbied­waar­dig in het besef dat haar deug­den belichaamd wer­den in de kleine weg van het gees­te­lijk kind­schap.
  • Paus Pius XI verklaarde haar op 17 mei 1925 zalig en in 1927 heilig. Hij riep haar tevens uit tot patrones van de missie.
  • Zijn op­vol­ger, paus Pius XII, riep haar uit tot patrones van Frank­rijk.
  • Paus Paulus VI herinnerde ons eraan dat hij gedoopt was op 30 sep­tem­ber 1897, de dag van haar sterven. Bij gelegen­heid van het eeuw­feest van haar geboorte in 1973 schreef hij een brief aan de bis­schop van Bayeux en Lisieux. Paus Johannes Paulus II bezocht de aan Theresia van Lisieux gewijde basiliek in deze plaats tij­dens zijn eerste reis naar Frank­rijk in 1980 en riep haar in 1997 uit tot kerklerares. Hij roemde haar als een des­kun­dige in de weten­schap van de liefde.
  • Paus Bene­dic­tus XVI diepte deze lijn ver­der uit.
  • Paus Fran­cis­cus verklaarde, tij­dens de synode over het gezin in 2015, haar ouders Louis Martin en Marie-Azélie Guérin heilig. In zijn catecheses schonk hij aan­dacht aan Theresia van Lisieux als een voor­beeld van apos­to­lische ijver.

Download

 

(dit artikel is ge­schre­ven door Hans de Jong en is eer­der ge­pu­bli­ceerd op katho­liek­le­ven.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose