Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Europese Eucharistische gebedsestafette

Voor vrede en voor de synode

gepubliceerd: zaterdag, 24 februari 2024

De Raad van Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE) or­ga­ni­seert tij­dens de Veer­tig­da­gen­tijd een gebedsestafette door Europa. Alle 39 Europese lan­den die aan­ge­slo­ten zijn bij de CCEE is gevraagd de mis op te dragen voor de synode en voor de slacht­of­fers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilige land. De Neder­landse kerk­pro­vin­cie is op zater­dag 9 maart aan de beurt.

Van Aswoens­dag t/m Witte Donder­dag

Het gebed is op Aswoens­dag, 14 februari van start gegaan in Albanië. Het gaat door heel Europa, en in Neder­land wordt gebe­den op 9 maart. De afslui­ting vindt plaats op 28 maart in Hongarije. Het is voor de vierde keer dat de CCEE een derge­lijke gebedsestafette, gericht op vrede, or­ga­ni­seert.

Bidt u mee?

Meebid­den voor vrede en voor de synode kan thuis, maar ook in alle Neder­landse bis­dom­men. Een eerste mis wordt ’s ochtends opgedragen in bisdom Den Bosch en de laatste missen voor de genoemde intenties vin­den plaats in het Aarts­bis­dom Utrecht en bisdom Roermond.

Pro­gram­ma

tijd bisdom vie­ring
8.30 uur Bisdom Den Bosch mis in de St. Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch.
Cele­brant: mgr. de Korte.
10.30 uur Bisdom Breda in de H. Trudo­kerk, Molen­straat 9, te Zundert, aan­slui­tend aanbid­ding tot 12.00 uur. Cele­brant mgr. Liesen (e/o pastoor H. van Geel).
12.45 uur Bisdom Rotter­dam in de Ka­the­draal HH Lau­ren­tius en Elisabeth.
Cele­brant: mgr. Van den Hende.
Voor­af­gaand aan de eucha­ris­tie­vie­ring is er vanaf 12.00 uur aanbid­ding van het Aller­hei­ligste Sacra­ment.
17.00 uur Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam H. Maria­kerk in Bussum. Cele­brant: mgr. Hendriks.
17.00 uur BisdomGro­nin­gen-Leeu­war­den Sint-Jozef­kathe­draal, Engelse mis. Cele­brant: pastoor Jellema.
17.30 uur Militair or­di­na­ri­aat St. Antonius van Padua­kerk in Maas­tricht. Cele­brant: mgr. De Jong.
19.00 uur Aarts­bis­dom Utrecht St. Catharina­kathe­draal in Utrecht. Cele­brant: kar­di­naal Eijk.
Aan­slui­tend aan de eucha­ris­tie­vie­ring is er aanbid­ding van het Aller­hei­ligste Sacra­ment.
19.00 uur Bisdom Roermond In alle dekenale kerken van het bisdom.

24 Uur voor de Heer

Op vrij­dag 8 maart en zater­dag 9 maart, zal op verzoek van paus Fran­cis­cus, de jaar­lijkse 24-uur-voor-de-Heer wor­den gehou­den. De Aanbid­ding start in de Genade­ka­pel op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo op vrij­dag om 12.00 uur en loopt door tot zater­dag 13.00 uur. U kunt zich voor een tijdstip aanmel­den via de lijsten die achterin de kapellen be­schik­baar zijn, maar u bent na­tuur­lijk ook van harte welkom als u zich niet heeft aangemeld,

Heilige Missen

  • Vrij­dag 8 maart, 11.00 uur in de Genade­ka­pel.
  • Zater­dag 9 maart, 11.00 uur in de Genade­ka­pel.

Op veel uren zal er een pries­ter aanwe­zig zijn voor het Sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning. Meer in­for­ma­tie:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose