Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oecumenische toenadering bij Amsterdamse sacramentsprocessie

gepubliceerd: dinsdag, 17 mei 2011

De jaar­lijkse sacra­ments­pro­ces­sie vanuit de Am­ster­damse Onze Lieve Vrouw­kerk staat steeds meer in het teken van de toe­na­de­ring tussen de katho­lie­ke Kerk en de orthodoxe Kerken. De stoet trekt sinds 2004 over de Am­ster­damse grachtengordel, dit jaar op zon­dag 26 juni.

Blij

Mgr. Willem Schnell, rector van de or­ga­ni­se­rende Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht, is blij met het oecu­me­nisch karakter: “Bis­schop Punt van Haar­lem-Am­ster­dam is een promotor van ver­der­gaande toe­na­de­ring tussen Oost en West. Zo is hij in gesprek met de orthodoxe Kerken over een gemeen­schap­pe­lijke datum voor Pasen. Met de pro­ces­sie brengen we de toe­na­de­ring in praktijk.”

Bont gezel­schap

Sacramentsprocessie Amsterdam
Sacra­ments­pro­ces­sie (foto: Wim Groene­veld)

“Het gebeuren doet me een beetje denken aan het Pink­ste­ren uit de tijd van de apos­te­len”, gaat Schnell ver­der. “Toen was er in Jeru­za­lem een bont gezel­schap van allerlei rassen, talen en natio­na­li­teiten. Maar door de heilige Geest verstond men elkaar. In onze kerk aan de Keizers­gracht huizen ook diverse ge­meen­schappen: de Am­ster­damse, Suri­naamse, Ita­li­aanse en Ethiopische katho­lie­ken en de Syrisch-orthodoxen. Daar­naast nodigen we ook dele­ga­ties en gelo­vi­gen uit van andere kerken. Naast katho­lie­ken van Antilliaanse, Filippijnse en Poolse komaf ook dele­ga­ties van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken.”

Gemeen­schap­pe­lijke noemer

Zijn de deel­ne­mers zeer divers, er is ook een bin­dend ele­ment. Schnell: “We hebben een gemeen­schap­pe­lijke noemer en dat is het geloof in de wer­ke­lijke aanwe­zig­heid van Christus in de Eucha­ris­tie. In de pro­ces­sie wordt niet zomaar een stukje brood in een versierde hou­der mee­ge­dragen. De hostie in de monstrans is Jezus onder de gedaante van brood. Ook al kennen de orthodoxen de traditie van de sacra­ments­pro­ces­sie niet, zij delen wel dit geloof.”

Speciale gasten

Aarts­bis­schop mgr. François Bacqué, de apos­to­lisch nuntius of ‘am­bas­sa­deur’ van de Heilige Stoel in Neder­land, en – indien hij her­steld is – hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam mgr. Jan van Burg­ste­den zullen de monstrans met hostie onder een baldakijn in de bede­tocht mee­ge­dragen. Onder de gasten is ook de Syrisch-orthodoxe aarts­bis­schop in Neder­land, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Zusters van drie reli­gi­euze families lopen ook in de stoet mee.

Pro­ces­sie­ver­bod

De pro­ces­sie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegen­heid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwe­kerk. Dat was voor het eerst in de hoofd­stad sinds 1578. Nadat het stads­bestuur dat jaar over­ging naar de Re­for­ma­tie wer­den pro­ces­sies verbo­den. Het zogeheten pro­ces­sie­ver­bod gold eeuwen­lang voor vrijwel het gehele Neder­landse grond­ge­bied boven de rivieren. De wijzi­ging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan open­ba­re reli­gi­euze mani­fes­ta­ties, die in 1989 ook expliciet bij wet wer­den toe­ge­staan. De Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk, die thans is toe­ver­trouwd aan pries­ters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe moge­lijk­heid gebruik gemaakt.

Pro­gram­ma zon­dag 26 juni:

11.15 uur Plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de Onze Lieve Vrouwe­kerk, Keizers­gracht 220
12.45 uur Sacra­ments­pro­ces­sie over de grachtengordel
13.30 uur Afsluitend plech­tig lof in de Onze Lieve Vrouwe­kerk
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose