Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reactie op Fiducia supplicans

Nederlandse bisschoppenconferentie

gepubliceerd: woensdag, 17 januari 2024
Reactie op Fiducia supplicans

In hun ver­ga­de­ring van 16 januari 2024 hebben de Neder­landse bis­schop­pen ge­spro­ken over Fiducia supplicans. Dit heeft geleid tot een ge­za­men­lijke lijn die in het pas­to­raat in de Neder­landse bis­dom­men kan wor­den toegepast.

De bis­schop­pen hebben voor deze pas­to­rale lijn gebruik gemaakt van de ruimte die het Vati­caan biedt om door onder­schei­ding reke­ning te hou­den met de lokale situatie en gelo­vi­gen bij de toepas­sing van Fiducia supplicans.

Omdat onze Kerk een verwel­ko­mende Kerk is, onder­stre­pen de Neder­landse bis­schop­pen, met paus Fran­cis­cus, het pas­to­rale belang van nabij­heid en be­ge­lei­ding, ook van mensen in een irreguliere relatie.

[English text below]

Bisschoppenconferentie

Reactie Neder­landse bis­schop­pen naar aan­lei­ding van Fiducia supplicans

De ver­kla­ring van het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer Fiducia supplicans van 18 de­cem­ber jongst­le­den, heeft het belang van be­ge­lei­ding in de Kerk bena­drukt van personen die in een homo­sek­su­ele relatie leven en van ge­schei­den personen die opnieuw een getrouwd leven lei­den. Omdat onze Kerk een verwel­ko­mende Kerk is, onder­stre­pen de Neder­landse bis­schop­pen, met paus Fran­cis­cus, het pas­to­rale belang van nabij­heid en be­ge­lei­ding.

De bis­schop­pen­con­fe­ren­tie stelt vast dat het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer in zijn ver­kla­ring Fiducia supplicans over­een­koms­tig de Heilige Schrift en de Traditie van de Kerk vasthoudt dat een huwe­lijk alleen moge­lijk is tussen man en vrouw en onontbind­baar is en dat irreguliere ver­hou­dingen van welke aard ook op intrinsieke morele bezwaren stuiten.

De Neder­landse bis­schop­pen wensen niemand de steun en kracht van God te ont­hou­den. Het is moge­lijk een gebed uit te spreken over afzon­der­lijke gelo­vi­gen die in een irreguliere ver­hou­ding leven. Wat men in het gebed vraagt en op welke wijze men bidt, zijn daarbij van belang. Bij iemand die in een irreguliere of homo­sek­su­ele relatie leeft, kan de gewijde ambts­dra­ger buiten het kader van een huwe­lijks­vie­ring of een gebeds­vie­ring een een­vou­dig gebed uit­spre­ken. In dit gebed kan God onder aanroe­ping van zijn Geest om kracht en bijstand wor­den gevraagd, opdat hij/zij Gods wil met zijn/haar leven ver­staat en ver­der kan groeien.

Daar­mee wordt in de gekozen be­woor­din­gen dui­de­lijk dat het niet om een inze­ge­ning of bevesti­ging van een irreguliere relatie gaat en wordt tevens ver­war­ring verme­den met een huwe­lijk dat volgens de Katho­lie­ke Kerk alleen tussen een man en vrouw gesloten kan wor­den.

Op deze wijze kan het gebed de kracht geven om tot God te naderen en te leven in overeenstem­ming met zijn be­doe­lin­gen met de schep­ping van man en vrouw en van het huwe­lijk.

Bisschoppenconferentie

Dutch bishops regar­ding to Fiducia supplicans

The state­ment issued by the Dicastery for the Doctrine of the Faith Fiducia supplicans on 18 December last, highlighted the importance of accompani­ment in the Church for persons living in a homosexual relationship and for divorced persons re-married. As our Church is a welco­ming Church, the Dutch bishops, with Pope Francis, underline the pas­to­ral importance of closeness and accompani­ment.

The bishops' conference notes that the Dicastery for the Doctrine of the Faith, in its state­ment Fiducia supplicans, holds, in accordance with Sacred Scripture and the Tradition of the Church, that marriage is only possible between a man and a woman and is indissoluble, and that irregular relationships of any kind encounter intrinsic moral objections.

The Dutch bishops do not wish to deny anyone the support and strength of God. It is possible to say a prayer over individual believers living in an irregular relationship. What one asks for in the prayer and the manner in which one prays are important here. In the case of someone living in an irregular or homosexual relationship, the ordained minister may say a simple prayer outside the context of a wed­ding celebration or prayer service. In this prayer, God can be asked for strength and assistance under the invocation of His Spirit, so that he/she may understand God's will with his/her life and continue to grow.

This makes it clear in the wor­ding chosen that this is not a bles­sing or confirmation of an irregular relationship and also avoids confusion with marriage, which, accor­ding to the Catholic Church, can only be between a man and a woman.

In this way, prayer can give the strength to draw near to God and live in accordance with His intentions for the creation of man and woman and marriage.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose