Bisdom Haarlem-Amsterdam


Zomerschool - Ludens Quaerens

Zaterdag 20 t/m donderdag 25 juli - Abdij van Postel te Mol

gepubliceerd: woensdag, 12 juni 2024
Zomerschool - Ludens Quaerens

In de zomer­va­kan­tie van 2024 or­ga­ni­seert instituut Ludens Quarens weer een ‘Zomer­school’. Een week lang ver­die­pen in het denken van enkele van de grootste filosofen en theologen aller­tij­den, Thomas van Aquino, C.S. Lewis en J. Ratzin­ger.

Voor wie?

Je hebt zin om aan het denken gezet te wor­den over de grote vragen van het leven, vooral de vragen over God en geloof. Je wil je bij het nadenken over die vragen laten helpen door C.S. Lewis, Thomas van Aquino en Joseph Ratzin­ger, als ver­te­gen­woor­digers van de chris­te­lijke intellectuele traditie, en door de docent, die zelf een gelovig en prak­ti­se­rend katho­liek is. Het maakt niet uit of je zelf gelovig bent of niet, of twijfelt, of wat dan ook. Het maakt ook niet uit hoe oud je bent of wat je ach­ter­grond is.

C.S. Lewis, Thomas van Aquino en J. Ratzinger

Wat bespreken we?

We bespreken passages uit de werken van C.S. Lewis, Thomas van Aquino en Joseph Ratzin­ger. Van Lewis bespreken we het tweede deel van zijn beroemde boekje Mere Christianity. In dat deel legt hij stap voor stap uit wat chris­te­nen wel en niet geloven. Van Thomas van Aquino bespreken we de eerste kwestie van zijn meester­werk Summa Theologiae. In die kwestie (de Summa is niet inge­deeld in hoofd­stukken maar in kwesties) stelt hij zich de vraag wat theo­lo­gie eigen­lijk is. Van Ratzin­ger - later paus Bene­dic­tus XVI - bespreken we zijn veelbe­spro­ken Regens­burg­le­zing, waarin hij beschrijft hoe het geloven en het denken in de loop der eeuwen uit elkaar gedreven zijn, om te bepleiten dat ze niet zon­der elkaar kunnen en dus in de Kerk en in ieder van ons herenigd moeten wor­den.

Niko Schonebaum MA

Niko Schonebaum MADe lessen wor­den gegeven door Niko Schonebaum MA, oprichter en docent van Ludens Quaerens. Hij is docent Latijn en Grieks op het St. Boni­fa­tius­col­lege in Utrecht, en docent filo­so­fie en literatuur bij Stich­ting Landmerk.

In 2021 bracht hij zijn eerste boek uit ‘Wat maakt gelukkig’, een vertaling van een werk van Thomas van Aquino. Rond dezelfde tijd werd hij voor Radio 1 geïnter­viewd over zijn beke­ring tot het chris­te­lijk geloof en zijn werk als docent.

Zijn stu­den­ten merken op: "Als stu­dent wordt je mee­ge­no­men zowel in het plezier van het nadenken over de grote vragen als in het besef dat die vragen van belang zijn voor het leven."

Wat gaan we doen?

Na rus­tig te ontbijten begint elke dag met het college van de dag over de teksten van Lewis, Thomas en Ratzin­ger: hoe pakten zij de grote vragen aan en wat kunnen we daar­van leren? De invulling van de mid­da­gen en avon­den is gevarieerd:

  • Ver­schil­lende inte­res­sante gast­spre­kers. Bij vorige edities had­den we te gast Mgr. Hendriks, de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van Den Bosch, Prof. Dr. Rudi te Velde en Dr. Jörgen Vijgen, bei­den grote kenners van het filo­so­fisch en theo­lo­gisch denken van Thomas van Aquino.
  • Een wan­de­ling door de fraaie bossen in Brabant
  • Een in­spi­re­rende film die aansluit bij de lessen
  • Vrije tijd om te sporten, ver­der te filosoferen, uit te rusten

Voor degenen die dat willen is er elke dag gelegen­heid om te bid­den en de Heilige Mis bij te wonen. De locatie waar we ver­blij­ven heeft een rust­ge­vende kapel.

Ludens Quaerens

Ludens QuaerensLudens Quaerens is een instituut voor intellectuele ont­wik­ke­ling in een katho­lie­ke geest. De missie is om mensen te helpen bij de vor­ming en ont­wik­ke­ling van hun intellect in een katho­lie­ke geest. Anders gezegd: om mensen te helpen hun verstand zo te vormen dat het de ont­moe­ting met en de liefde voor Christus niet in de weg zit maar juist bevor­dert. Anders gezegd: om mensen te helpen thuis te geraken in de chris­te­lijke intellectuele traditie. Mgr. Hendriks is prominent lid van het comité van aanbeveling.

Details

wat: Ludens Quaerens Zomer­school
wanneer: zater­dag 20 t/m don­der­dag 25 juli 2024
waar: Abdij van Postel te Mol, net over de Neder­lands-Belgische grens
kosten: € 235 voor stu­den­ten - € 450 voor niet-stu­den­ten
docent: Niko Schonebaum MA
aanmel­den: forms.gle/zKSxa8bjmXJSCmNs6
web­si­te: www.ludensquaerens.nl/zomer­school.html

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose