Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Wereldvrededag

Maandag 1 januari

gepubliceerd: zaterdag, 30 december 2023

In zijn bood­schap voor de 57e Wereld­vre­dedag op 1 januari 2024 gaat paus Fran­cis­cus in op de ont­wik­ke­lingen op het gebied van kunst­ma­tige intel­li­gentie in relatie tot vrede. De paus verheugd zich over de ont­wik­ke­lingen op het gebied van weten­schap en techno­lo­gie maar ziet ook risico’s.

Paus Fran­cis­cus noemt in zijn bood­schap kunst­ma­tige intel­li­gentie ‘een melkwegstelsel van ver­schil­lende wer­ke­lijk­he­den’ en gaat er niet per de­fi­ni­tie van uit dat de ont­wik­ke­ling ervan een ‘weldoende’ bijdrage levert aan de toe­komst van de mens­heid en de vrede tussen volken. ‘Een derge­lijk posi­tief re­sul­taat zal alleen maar moge­lijk zijn, als wij zullen tonen in staat te zijn op een verant­woor­de­lijke wijze te han­de­len en fun­da­men­tele men­se­lijke waar­den als “inclusie, tran­spa­ran­tie, vei­lig­heid, ge­rech­tig­heid, discretie en betrouw­baar­heid te res­pec­teren”, schrijft de paus.

Gebed

Zijn gebed aan het begin van het nieuwe jaar is dat de snelle ont­wik­ke­ling van vormen van kunst­ma­tige intel­li­gentie niet de vele, in de wereld aanwe­zige onge­lijk­he­den en ongerech­tig­he­den doet toe­ne­men, maar eraan bijdraagt een einde te maken aan oorlogen en con­flic­ten en veel vormen van lij­den die de men­se­lijke familie teis­te­ren. ‘Mogen de chris­te­lijke gelo­vi­gen, de gelo­vi­gen van ver­schil­lende gods­diensten en de mannen en vrouwen van goede wil in harmonie kunnen samen­wer­ken om gelegen­he­den aan te grijpen om de door de digitale revolutie gestelde uit­dagingen het hoofd bie­den en de toe­koms­tige gene­ra­ties een meer solidaire, recht­vaar­dige en vreedzame wereld aan te reiken’, schrijft de paus.

Hij sluit af met het uit­spre­ken van de hoop dat zijn bood­schap ertoe aan­moe­digt dat de vor­deringen in de ont­wik­ke­ling van vormen van kunst­ma­tige intel­li­gentie uit­ein­delijk de zaak van de men­se­lijke broe­der­schap en de vrede dienen. ‘Het is niet de verant­woor­de­lijk­heid van weinigen, maar van heel de men­se­lijke familie. De vrede is immers de vrucht van relaties die de ander erkennen en aan­vaar­den in zijn onvervreemd­ba­re waar­dig­heid, en van samen­wer­king en inzet bij het zoeken naar de in­te­grale ont­wik­ke­ling van alle mensen en alle volken.’
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose