Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerststallen

gepubliceerd: donderdag, 21 december 2023

In de kersteditie van bisdom­blad SamenKerk staan dit keer weer diverse bij­zon­dere kerst­stallen. In het jubileum­jaar 800 Jaar Kerst­stal van Greccio passeren kerst­stallen in diverse grote ste­den de revue.

Rome

Straatve­gers

De opmer­ke­lijkste kerst­stal in Rome is zon­der twijfel die van de straatve­gers. Vijf minuten wan­de­len vanaf de Sint-Pieter is deze te bezoeken in een werk­plaats van de AMA, de vuilnisophaal­dienst van Rome.

Vuilnisman Giuseppe Ianni begon in 1972 een kerst­stalletje te bouwen van gerecyclede ma­te­ri­alen. Hij bouwde het uit tot een Beth­le­hem met huisjes, straten, trappen, winkels en een aquaduct. De trappen zijn gemaakt met stukjes marmer uit de Sint-Pieters­basi­liek en de huisjes met traver­tijn van de colonnades van het plein. Verder zijn er stenen uit alle delen van Italië en de hele wereld toe­ge­voegd (zelfs een brokje maansteen, maar niets uit Neder­land). Dage­lijks gratis te bezoeken (Presepe dei Netturbini, Via dei Cavalleg­geri 5).

Santa Maria Maggiore

De basiliek Santa Maria Maggiore kent naast een heel bij­zon­dere marmeren kerst­groep nog een ander heel be­lang­rijk voorwerp dat met de geboorte van Christus verbon­den is: een reli­kwie van de heilige kribbe. Deze reli­kwie wordt in 1345 voor de eerste maal vermeld en bestaat uit vijf stukken hout, die met metalen ban­den aan elkaar zijn gehecht. Aangeno­men werd dat het gaat om frag­menten van de ori­gi­nele kribbe, waarin de pas­ge­bo­ren Jezus werd neer­ge­legd.

foto: Edk7
Mosaic in de Santa Maria Maggiore te Rome

Sint-Pieters­plein

Op het Sint-Pieters­plein in Rome wordt sinds 1982 elk jaar een kerst­stal opge­bouwd, naast een grote kerst­boom. Deze wor­den jaar­lijks door een andere stad of regio aan de paus aan­ge­bo­den. De 28 meter hoge boom komt uit Macra (Noord-Italië) en zal versierd wor­den met witte orna­menten, alsof er sneeuw op ligt. Na afloop wordt van deze kerst­boom houten kin­derspeel­goed gemaakt. De kerst­stal komt dit jaar uit de omge­ving van Greccio. Het fresco uit de grot in Greccio neemt een centrale plek in bij deze kerst­stal, die ver­der aan­ge­kleed is met beel­den die de kerst­nacht van 1223 in Greccio nabootsen.

Kerststal op het Sint-Pietersplein te Rome

Utrecht

Tot 14 januari is in Museum Catha­rij­neconvent (www.catharijneconvent.nl) een unieke Napoli­taanse kerst­stal te zien met enkele verrassende Utrechtse ele­menten. Deze acht­tien­de-eeuwse kerst­stal laat de geboorte van Christus in een eigen­tijdse omge­ving zien, in een huis of stad of dorp. Het kerst­ver­haal werd zo dicht bij de levens van de mensen gebracht; Jezus werd ‘nu’ en ’hier’ geboren.

foto: Catha­rij­neconvent.nl
Kerststal Catharijneconvent Utrecht

’s-Hertogen­bosch

Tot 14 januari is de uit­ge­breide kerst­stal van de Sint Jan in Den Bosch (www.kerst­stal-sint-jan.nl) dage­lijks te bezich­tigen. In de kooromgang van de grote ka­the­draal staan diverse taferelen uit het Kerst­ver­haal met een speciale rol voor de heilige Fran­cis­cus. Een bezoek is aan deze kerst­stal is prach­tig te combineren met het opsteken van een kaarsje bij de Zoete Moeder van Den Bosch en als licha­me­lijke ver­ster­king een Bossche Bol.

foto: Wim Koopman
Kerststal van de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch

Sint-Trui­den (België)

Tot februari 2024 vele ac­ti­vi­teiten en kerst­stallen en -groepen in Museum De Mindere (www.demin­dere.be) in Sint-Trui­den (België): ‘Samen rond Kerst’. Wat zijn de kerst­tra­di­ties van de Fran­cis­ca­nen? Wie was de heilige Fran­cis­cus? Verder zijn er kerst­wan­de­lingen en thema­da­gen. Een bezoekje waard.

foto: demin­dere.be
Kerststallententoonstelling Museum Franciscus de Mindere Sint-Truiden

Büllingen (België)

Zo’n zes­tig kilo­me­ter ten zui­den van Vaals is op de grens van België en Duits­land ‘Ars Krippana’ (www.arskrippana.net) te vin­den. Deze expositie van diverse soorten miniatuur­kunst presen­teert zich­zelf als de ‘grootste kerst­stallen­ten­toon­stel­ling van Europa’ met kerst­stallen uit wel zes­tig lan­den te zien.

arskrippana.net
ArsKrippana

Dichter bij huis

Haar­lem

Tot zon­dag 7 januari zijn in de crypte de Sint-Bavo­kathe­draal (www.koepel­kathe­draal.nl) dage­lijks ruim 300 kerst­groepen en -dorpen te bezich­tigen. Door de ‘binnenbocht’ rij­den maar liefst drie modelspoortreinen over tach­tig meter rails langs Hollandse ste­den en dorpen, Santa’s Wonderland, Disney­fi­gu­ren en een betoverend Charles Dickens land­schap.

Kerststal in de crypte van de Bavokathedraal

Almere

Tot 28 de­cem­ber is er in Almere een kerst­stallen­rou­te (facebook.com/kerst­stallen­rou­tealmere).

Am­ster­dam

Van 26 de­cem­ber t/m 7 januari (’s mid­dags) in de Am­ster­damse ‘Hofkerk’ (Lineushof 94) zijn vele kerst­groepen van Bert Hilhorst te bezich­tigen.

Beverwijk

In de Beverwijkse St.-Agatha­kerk (www.stich­tingkerst­stalstagatha­kerk.nl) is rond Kerst­mis en Nieuw­jaar even­eens een grote kerst­stal te bezich­tigen.

Hoofd­dorp

In Hoofd­dorp t/m 6 januari (’s mid­dags) in het Funda­ment (Kruis­weg 1071) vele kerst­groepen van Wim en Nelly Vellinga.

Mon­nic­ken­dam

In Mon­nic­ken­dam t/m 30 de­cem­ber (’s mid­dags) in de St. Nicolaas- en Antonius­kerk (Noord­ein­de 19) vele kerst­groepen van Ria van Bavel. Daar­naast een stads­wan­de­ling langs zo’n zes­tig kribbetjes.

Vrienden van de Kerstgroep Nederland

En vele andere plaatsen

Ook in uw omge­ving zijn er bij pa­ro­chies, bij mensen thuis en op andere plekken diverse exposities van kerst­stallen. Ga net als de Wijzen uit het Oosten met Google als de ster op zoek en bezoek als de her­ders de stalletjes van Beth­le­hem.

Zie ook: web­si­te.vrien­den­vandekerst­groep.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose